Mục lục bài viết

  Bản chất

  Tài khoản này phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản Nợ phải thu, Nợ phải trả. Là tính toán các khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trên các hóa đơn đầu ra hoặc hóa đơn đầu vào chưa thanh toán, ghi nhận khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại ngày lập hóa đơn và tỷ giá tại ngày được tính theo tỷ giá hối đoái ngày nay.

  Xero tạo tài khoản Lãi lỗ từ đánh giá chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện cho mục đích báo cáo thể hiện sự thay đổi của dòng tiền trên báo cáo Profit and Loss và các báo cáo khác trên Xero. Bạn không thể thực hiện tạo bút toán hạch toán vào tài khoản này

  Kết cấu tài khoản

  Bên Nợ:

  • Lỗ tỷ giá do đánh giá lại Nợ phải thu và Nợ phải trả tương ứng với các Bill và Invoice chưa thanh toán

  Bên Có:

  • Lãi tỷ giá do đánh giá lại Nợ phải thu và Nợ phải trả tương ứng với các Bill và Invoice chưa thanh toán

  Tài khoản này không có số dư cuối kỳ, bạn chỉ có thể xem chi tiết tài khoản này trên báo cáo Foreign Currency Gains and Losses.

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  1. Nhận được hóa đơn của nhà cung cấp bằng ngoại tệ nhưng công ty chưa thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, tương ứng với Bill ở trạng thái Awaiting Payment, đến cuối kỳ khi lên báo cáo, Xero tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá, bút toán liên quan:
   • Ghi nhận Lãi khi tỷ giá tại ngày lập hóa đơn cao hơn tỷ giá tại ngày lên báo cáo

   Nợ Account Payable

   Có Unrealised Currency Gains

    

   • Ghi nhận Lỗ khi tỷ giá tại ngày lập hóa đơn thấp hơn tỷ giá tại ngày lên báo cáo

   Nợ Unrealised Currency Gains

   Có Account Payable

  2. Xuất hóa đơn cho khách hàng bằng ngoại tệ nhưng chưa nhận được thanh toán từ khách hàng, tương ứng với Invoice ở trạng thái Awaiting Payment, đến cuối kỳ khi lên báo cáo, Xero tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá, bút toán liên quan:
   • Ghi nhận Lãi khi tỷ giá tại ngày lập hóa đơn thấp hơn tỷ giá tại ngày lên báo cáo

   Nợ Account Receivable

   Có Unrealised Currency Gains

    

   • Ghi nhận Lỗ khi tỷ giá tại ngày lập hóa đơn cao hơn tỷ giá tại ngày lên báo cáo

   Nợ Unrealised Currency Gains

   Có Account Receivable

   

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?