Mục lục bài viết

  Bản chất

  Tài khoản Lợi nhuận/lỗ lũy kế dùng để phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh thuộc các năm trước.

  Tài khoản này được Xero sử dụng cho mục đích báo cáo nên chỉ thể hiện số liệu khi lên các báo cáo liên quan. Đồng thời, tài khoản này cho phép bạn thực hiện các bút toán ở các phân hệ.

  Kết cấu tài khoản

  Số dư Bên Nợ:

  • Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc các năm trước

  Số dư Bên Có:

  • Số lợi nhuận về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc các năm trước

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  1. Khi chạy Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Profit and Loss) thì Xero tự động hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ, bút toán liên quan:
  • Trường hợp lãi, bút toán:

  Nợ Current Earnings

  Có Retained Earnings

  • Trường hợp lỗ, bút toán:

   Nợ Retained Earnings

  Có Current Earnings

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?