Mục lục bài viết

    Bản chất

    Tài khoản Chi phí hoàn lại chưa được trả hạch toán các yêu cầu về chi phí thường được đưa ra bởi nhân viên / nhân viên cổ đông vẫn chưa thanh toán. Các yêu cầu chi phí hoàn lại được tạo bởi chức năng Classic Expense Claims của Xero. Chức năng Classic Expense Claims hiện tại là chức năng cũ đã được Xero thay thế bằng chức năng mới Expense Claim.

    Vì vậy, tài khoản này chỉ được sử dụng cho các doanh nghiệp đã sử dụng chức năng Classics Expense Claims trong thời gian 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 năm 2018.

    in Hệ thống tài khoản
    Bài viết này có hữu ích không ?