Mục lục bài viết

  Bản chất

  Tài khoản điều chỉnh quá khứ là tài khoản hệ thống mà Xero sử dụng để cân đối các giao dịch.Tài khoản này thuộc nhóm Nợ phải trả ngắn hạn.

  Nếu tổng số Nợ và Có trong các loại giao dịch bên dưới không cân, Xero sẽ đưa số chênh lệch vào tài khoản điều chỉnh này. Có 3 trường hợp để điều này xảy ra khi:

  1. Bạn khai báo dữ liệu số dư đầu kỳ của mình với tổng số Nợ và Có không cân
  2. Hóa đơn đầu vào hoặc hóa đơn đầu ra chưa thanh toán khi khai báo dữ liệu số dư đầu kỳ được nhập bằng ngoại tệ và khi quy đổi sang đồng tiền hạch toán có chênh lệch tỷ giá
  3. Tài khoản chứa các giá trị của hàng tồn kho nhưng chưa được chỉ định khi bạn nhập số dư cân đối hàng tồn kho ban đầu

  Bạn có thể thực hiện tạo bút toán hạch toán vào tài khoản này.                      

  Kết cấu tài khoản

  Bên Nợ:

  • Số chênh lệch bằng tổng số có trừ tổng số nợ

  Bên Có:

  • Số chênh lệch bằng tổng số nợ trừ tổng số có

  Số dư Bên Có:

  • Tổng số chênh lệch giữa tổng số nợ và tổng số có của các giao dịch

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  Thực hiện khai báo dữ liệu số liệu đầu kỳ, có tổng số nợ và tổng số có không khớp, Xero tự động hạch toán bút toán liên quan:

  • Tổng số Nợ > Tổng số Có

  Có Historical Adjustment

  • Tổng số Nợ < Tổng số Có

  Nợ Historical Adjustment

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?