Mục lục bài viết

  Bản chất

  Sale Tax là tài khoản thuế Giá trị gia tăng trên Xero. Khác với các phần mềm kế toán Việt Nam, phần mềm Xero chỉ có một tài khoản thuế suất cho cả hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào. Cụ thể khi bạn tạo hóa đơn đầu ra, thì số tiền thuế tương ứng với thuế suất cụ thể sẽ được Xero tự động tính toán và hạch toán vào bên Có tài khoản Thuế GTGT. Ngược lại, khi bạn tạo hóa đơn đầu vào thì số tiền thuế sẽ được hạch toán vào Nợ tài khoản Thuế GTGT.

  Các khoản thuế phát sinh này được thể hiện chi tiết theo loại thuế đầu vào và thuế đầu ra trên báo cáo Sale Tax trên Xero.

  Nếu bạn tạo thêm các tài khoản thuế như thuế đầu vào, thuế tiêu thụ đặc biệt… vào hệ thống tài khoản, thì bất kỳ khoản tiền thuế nào được hạch toán vào những tài khoản thuế đó sẽ không được ghi nhận lên báo cáo Sale Tax trên Xero.

  Tài khoản thuế suất cho phép bạn tạo và hạch toán vào các phân hệ khác như tạo bút toán kế toán khác trên phân hệ Manual Journal.

  Kết cấu tài khoản

  Bên Nợ:

  • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với số thuế trên Invoice
  • Số thuế GTGT đã nộp vào Ngân sách Nhà nước

  Bên Có:

  • Số thuế GTGT đầu ra tương ứng với số thuế trên Bill
  • Số thuế GTGT phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

  Số dư bên Nợ:

  • Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ

  Số dư bên Có:

  • Số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  1. Nhận được hóa đơn đầu vào từ nhà cung cấp, tiến hành lập Bill, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ XXX

   Nợ Sale Tax

   Có Account Payable

  2. Xuất hóa đơn đầu ra cho Khách hàng, tiến hành lập Invoice, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Account Receivable

   Có XXX

   Có Sale Tax

  3. Khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Sale Tax

   Có Bank

  4. Trong trường hợp đến cuối kỳ thuế suất có số dư bên Nợ tài khoản thuế suất thì đây tương đương với khoản thuế đầu vào được khấu trừ theo Luật kế toán Việt Nam. Để đảm bảo công ty bạn lên các báo cáo trên Xero vẫn theo đúng theo Luật kế toán Việt Nam thì với trường hợp này, bạn nên tiến hành tạo một bút toán kế toán khác trên Manual Journal như sau:

   Nợ TK thuế GTGT được khấu trừ (tài khoản thuế được bạn tạo thêm vào hệ thống tài khoản trên Xero)

   Có Sale Tax

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?