Mục lục bài viết

  Bản chất

  Lợi nhuận/lỗ hiện hành là thu nhập của công ty trong một quý hoặc một năm tài chính của công ty ở thời điểm cuối quý hoặc cuối năm hiện tại công ty đang hoạt động.

  Lợi nhuận/lỗ hiện hành trên Xero là tài khoản tự phát sinh khi bạn thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Profit and Loss Report trên Xero. Vì vậy tài khoản này không thể hiện trên hệ thống tài khoản của bạn trên Xero, đồng thời bạn không thể tạo các bút toán liên quan đến tài khoản này. Tất cả các bút toán liên quan đến tài khoản thu nhập hiện tại được Xero chạy ngầm định.

  Kết cấu tài khoản

  Bên Nợ:

  • Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;
  • Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;
  • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

  Bên Có:

  • Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;
  • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;

  Số dư Bên Nợ

  • Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm nay/kỳ hiện tại

  Số dư Bên Có:

  • Số lợi nhuận về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm nay/kỳ hiện tại

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  1. Cuối kỳ kế toán, khi chạy các báo cáo tài chính, Xero tự động thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, bút toán liên quan:

   Nợ Tài khoản Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

   Có Current Earnings

  2. Cuối kỳ kế toán, khi chạy báo cáo tài chính, Xero tự động thực hiện các bút toán kết chuyển giá vốn hàng hóa, bút toán liên quan:

   Nợ Current Earnings

   Có Tài khoản Giá vốn hàng hóa

  3. Cuối kỳ kế toán, khi chạy báo cáo tài chính, Xero tự động thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác, bút toán liên quan:

   Nợ Tài khoản Doanh thu hoạt động tài chính, Thu nhập khác

   Có Current Earnings

  4. Cuối kỳ kế toán, khi chạy báo cáo tài chính, Xero tự động thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác, bút toán liên quan:

   Nợ Current Earnings

   Có Tài khoản Chi phí hoạt động tài chính, Chi phí khác

  5. Cuối kỳ kế toán, khi chạy báo cáo tài chính, Xero tự động thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, bút toán liên quan:

   Nợ Current Earnings

   Có Tài khoản Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  6. Cuối kỳ kế toán, khi chạy báo cáo tài chính, Xero tự động thực hiện các bút toán kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh Nợ và số phát sinh Có Tài khoản “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”, bút toán liên quan:
   – Nếu Tài khoản “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại” có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, bút toán liên quan:

   Nợ Current Earnings

   Có Tài khoản Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

   – Nếu Tài khoản “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại” có số phát sinh bên Nợ bé hơn số phát sinh Bên Có, thì Xero tự động kết chuyển số chênh lệch với bút toán liên quan:

   Nợ Tài khoản Thuế thu nhập hoãn lại

   Có Current Earnings

  7. Cuối kỳ kế toán, khi chạy báo cáo tài chính, Xero tự động thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, bút toán liên quan:

   Nợ Current Earnings

   Có Chi phí bán hàng

  8. Cuối kỳ kế toán, khi chạy báo cáo tài chính, Xero tự động thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, bút toán liên quan:

   Nợ Current Earnings

   Có Chi phí quản lý doanh nghiệp

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?