Mục lục bài viết

  Bản chất

  Tài khoản Làm tròn được sử dụng để điều chỉnh số liệu trong khi thực hiện đối chiếu ngân hàng (Bank reconcile). Cụ thể, Xero cho phép bạn thực hiện một số điều chỉnh nhỏ khi bản sao kê ngân hàng có giá trị không khớp với giá trị của giao dịch của nó trên Xero do sự khác biệt giữa hệ thống làm tròn của Xero và hệ thống làm tròn khác, hoặc do lỗi nhập liệu của người dùng. Sau khi thực hiện điều chỉnh Minnor adjustment, Xero sẽ tự động cập nhật thay đổi đối chiếu số liệu dưới tiêu đề reconciliation adjustment lên tài khoản hệ thống Rounding. Tài khoản này thuộc loại Nợ phải trả ngắn hạn và cho phép bạn thực hiện bút toán Manual Journal.

  Đây là Tài khoản hệ thống của Xero (System account)

  Kết cấu tài khoản

  Bên Nợ:

  • Số điều chỉnh từ dòng sao kê ngân hàng có nghiệp vụ Spend Money khi đối chiếu ngân hàng

  Bên có

  • Số điều chỉnh từ dòng sao kê ngân hàng có nghiệp vụ Receive Money khi đối chiếu ngân hàng

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  1. Khi thực hiện đối chiếu ngân hàng nghiệp vụ Receive Money, dòng sao kê ngân hàng không khớp với giao dịch trên Xero, bạn tạo một bút toán điều chỉnh (Minor Adjustment) để việc đối chiếu ngân hàng được hoàn thành:
   – Số tiền dòng sao kê ngân hàng lớn hơn số tiền của giao dịch trên Xero, bút toán điều chỉnh liên quan:

   Nợ Bank

   Có Rounding

   – Số tiền dòng sao kê ngân hàng nhỏ hơn số tiền của giao dịch trên Xero, bút toán điều chỉnh liên quan:

   Nợ Rounding

   Có Bank

  2. Khi thực hiện đối chiếu ngân hàng nghiệp vụ Spend Money, dòng sao kê ngân hàng không khớp với giao dịch trên Xero, bạn tạo một bút toán điều chỉnh để việc đối chiếu ngân hàng được hoàn thành:
   – Số tiền dòng sao kê ngân hàng lớn hơn số tiền của giao dịch trên Xero, bút toán điều chỉnh liên quan:

   Nợ Rounding

   Có Bank

   – Số tiền dòng sao kê ngân hàng nhỏ hơn số tiền của giao dịch trên Xero, bút toán điều chỉnh liên quan:

   Nợ Bank

   Có Rounding

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?