Mục lục bài viết

  Bản chất

  Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là tài khoản phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giữa tỷ giá tại ngày lập hóa đơn và tỷ giá tại ngày thanh toán. Tài khoản này thuộc nhóm Chi phí. Xero chạy tự động các nghiệp vụ đánh giá và thể hiện trên báo cáo Profit and Loss và Executive Summary.

  Do tài khoản này thiết lập thuộc nhóm Chi phí, nhưng thực tế sẽ có phát sinh Lãi hoặc Lỗ từ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện, cho nên ở các loại báo cáo cần sử dụng tính năng Chuyển (Switch Rule) để trình bày báo cáo.

  Bạn có thể thực hiện tạo bút toán hạch toán vào tài khoản này.

  Kết cấu tài khoản

  Bên Nợ:

  • Lỗ tỷ giá do đánh giá lại các Bill và Invoice đã thanh toán

  Bên Có:

  • Lãi tỷ giá do đánh giá lại các Bill và Invoice đã thanh toán

  Số dư Bên Nợ: Lỗ tỷ giá do đánh giá lại các Bill và Invoice đã thanh toán

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  1. Thanh toán công nợ cho Nhà cung cấp ngoại tệ, sau khi tiến hành Add payment cho Bill, Xero tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá, bút toán hạch toán liên quan:
   • Ghi nhận lãi khi có tỷ giá tại ngày thanh toán thấp hơn tỷ giá tại ngày hóa đơn

   Nợ Account Payable (tỷ giá ghi sổ kế toán)

   Có Foreign Bank (tỷ giá thực tế ngày giao dịch)

   Có Realised Currency Gains (Lãi tỷ giá hối đoái)

   • Ghi nhận lỗ khi có tỷ giá tại ngày thanh toán cao hơn tỷ giá tại ngày hóa đơn

   Nợ Realised Currency Gains

   Nợ Account Payable (tỷ giá ghi sổ kế toán)

   Có Foreign Bank (tỷ giá thực tế ngày giao dịch)

  2. Thu được tiền nợ phải thu bằng đồng tiền ngoại tệ, sau khi tiến hành Add payment cho Invoice, Xero tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá, bút toán hạch toán liên quan:
   • Ghi nhận lãi khi có tỷ giá tại ngày thanh toán cao hơn tỷ giá tại ngày hóa đơn

   Nợ Foreign Bank (tỷ giá thực tế ngày giao dịch)

   Có Account Receivable (tỷ giá ghi sổ kế toán)

   Có Realised Currency Gains

   • Ghi nhận lỗ khi có tỷ giá tại ngày thanh toán thấp hơn tỷ giá tại ngày hóa đơn

   Nợ Foreign Bank (tỷ giá thực tế ngày giao dịch)

   Nợ Realised Currency Gains

   Có Account Receivable (tỷ giá ghi sổ kế toán)

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?