Mục lục bài viết

  Bản chất

  Tài khoản đánh giá tỷ giá ngân hàng dùng để phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của các giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản ngân hàng ngoại tệ (được thiết lập loại Bank ở Hệ thống tài khoản và có đồng tiền khai báo khác với đồng tiền hệ thống). Bao gồm:

  • Đánh giá lại số dư đầu kỳ ở thời điểm cuối kỳ (kỳ chạy báo cáo)
  • Tất cả các giao dịch phát sinh trong kỳ được đánh giá chênh lệch giữa tỷ giá ngày phát sinh và tỷ giá cuối kỳ (kỳ chạy báo cáo)

  Đối với tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, tài khoản đánh giá chênh lệch tỷ giá ngân hàng phản ánh tổng số chênh lệch giữa giá trị số tiền trong tài khoản vào ngày thanh toán so với tỷ giá hối đoái ngày bạn lên báo cáo.

  Tài khoản đánh giá chênh lệch tỷ giá là tài khoản được Xero tạo cho mục đích báo cáo. Các nghiệp vụ đánh giá chênh lệch tỷ giá được Xero chạy tự động và thể hiện số liệu trên báo cáo Cash Summary, Profit and Loss và các báo cáo khác.

  Bạn không thể thực hiện tạo bút toán hạch toán thủ công vào tài khoản này.

  Kết cấu tài khoản

  Bên Nợ:

  • Lỗ tỷ giá do đánh giá lại các giao dịch phát sinh từ tài khoản ngân hàng ngoại tệ

  Bên Có

  • Lãi tỷ giá do đánh giá lại các giao dịch phát sinh từ tài khoản ngân hàng ngoại tệ

  Tài khoản Đánh giá chênh lệch tỷ giá không có số dư cuối kỳ, bạn chỉ có thể xem chi tiết tài khoản này tại cột Unrealised Gains của Bank Account trên báo cáo Foreign Currency Gains and Losses.

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  Cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính, Xero tự động đánh giá lại các giao dịch phát sinh liên quan đến các tài khoản ngân hàng ngoại tệ:

  • Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, bút toán liên quan

  Nợ Foreign Currency Bank

  Có Bank Revaluation

  • Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, bút toán liên quan

  Nợ Bank Revaluation

  Có  Foreign Currency Bank

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?