Mục lục bài viết

  Bản chất

  Tương ứng với Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng theo Chế độ kế toán Việt Nam. Tài khoản thuộc nhóm Tài sản ngắn hạn.

  Tài khoản phải thu dùng để phản ánh các hóa đơn đầu ra (Invoices) bạn xuất cho khách hàng mà chưa nhận được thanh toán từ khách hàng. Xero tạo tài khoản cho mục đích kế toán cho phân hệ Invoices, vì vậy bạn không thể thực hiện tạo bút toán hạch toán vào tài khoản này ở các phân hệ còn lại trên Xero. Những hạch toán này được Xero chạy ngầm định, và chỉ thể hiện tài khoản này khi bạn chạy các báo cáo liên quan đến tài khoản phải thu.

  Lưu ý: Xero chỉ cho phép thiết lập duy nhất 1 tài khoản Account Receivable trên hệ thống

  Kết cấu tài khoản

  Bên nợ:

  • Số tiền phải thu khách hàng tương ứng với Invoices đã lập

  Bên có:

  • Số tiền khách hàng đã trả tương ứng với Invoices
  • Phát sinh trả hàng, chiết khấu giảm giá từ Credit Note Invoice
  • Phân bổ khoản trả trước giảm trừ thanh toán Invoice của khách hàng

  Số dư nợ:

  • Số tiền còn phải thu của khách hàng (tương ứng với Invoices Awaiting Payment)

  Số dư có:

  • Số tiền thu dư từ khách hàng (Overpayment)

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  1. Xuất hóa đơn đầu ra cho Khách hàng, tiến hành lập Invoice, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Account Receivable

   Có XXX

   Có Sale Tax

  2. Nhận tiền từ Khách hàng, tiến hành Add payment cho Invoice, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Bank

   Có Account Receivable

  3. Nhận được hàng trả lại từ Khách hàng hoặc khoản chiết khấu, giảm giá, giảm trừ nợ, tiến hành lập Credit Note Invoice, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ XXX

   Nợ Sale Tax

   Có Account Receivable

  4. Nhận tiền thanh toán dư từ Khách hàng, lập Overpayment, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Bank

   Có Account Receivable

  5. Phân bổ (allocate) khoản ứng trước cho Invoice, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Prepayment

   Có Account Receivable

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?