Mục lục bài viết

  Bản chất

  Tương ứng với Tài khoản 331 – Phải trả người bán theo Chế độ kế toán Việt Nam. Tài khoản thuộc nhóm Nợ phải trả.

  Tài khoản phải trả dùng để phản ánh các Hóa đơn đầu vào (Bill) bạn nhận từ nhà cung cấp nhưng chưa tiến hành thanh toán cho nhà cung cấp. Xero tạo tài khoản cho mục đích kế toán cho phân hệ Bill to pay, vì vậy bạn không thể thực hiện tạo bút toán hạch toán vào tài khoản này ở các phân hệ còn lại trên Xero. Những hạch toán này được Xero chạy ngầm định, và chỉ thể hiện tài khoản này khi bạn chạy các báo cáo liên quan đến tài khoản phải trả.

  Lưu ý: Xero chỉ cho phép thiết lập duy nhất 1 tài khoản Account Payable trên hệ thống

  Kết cấu tài khoản

  Bên Nợ:

  • Số tiền thanh toán cho nhà cung cấp tương ứng với Bill
  • Phát sinh trả hàng, chiết khấu giảm giá từ Credit Note Bill
  • Phân bổ khoản trả trước giảm trừ thanh toán Bill cho nhà cung cấp

  Bên Có:

  • Số tiền phải trả cho nhà cung cấp tương ứng với Bill đã lập

  Số dư nợ:

  • Số tiền trả dư (Overpayment) cho nhà cung cấp

  Số dư có:

  • Số tiền còn phải trả cho nhà cung cấp (tương ứng các Bill Awaiting Payment)

  Một số nghiệp vụ phát sinh

  1. Nhận được hóa đơn đầu vào từ nhà cung cấp, tiến hành lập Bill, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ XXX

   Nợ Sale Tax

   Có Account Payable

  2. Thanh toán công nợ cho Nhà cung cấp, tiến hành Add payment cho Bill, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Account Payable

   Có Bank

  3. Trả hàng cho nhà cung cấp hoặc khoản chiết khấu, giảm giá, giảm trừ nợ, tiến hành lập Credit Note Bill, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Account Payable

   Có XXX

   Có Sale Tax

  4. Thanh toán dư cho nhà cung cấp, lập Overpayment, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Account Payable

   Có Bank

  5. Phân bổ (allocate) khoản ứng trước cho Bill, bút toán hạch toán liên quan:

   Nợ Account Payable

   Có Prepayment

  in Hệ thống tài khoản
  Bài viết này có hữu ích không ?