Mục lục bài viết

  Xem các nhiệm vụ đã được lên lịch và đánh dấu là hoàn thành

  View scheduled tasks and mark as complete

  Bài viết dành cho kế toán sử dụng Practice Manager

  Tổng quan

  • Xem các nhiệm vụ sắp tới, sau đó đánh dấu những việc này và các mục cần làm liên quan là đã hoàn thành

  Hoạt động như thế nào

  Sử dụng lịch trình nhiệm vụ để xem những công việc sắp tới. Khi bạn đánh dấu mục đã hoàn thành, chúng sẽ được tự động xóa khỏi màn hình hiển thị.

  Mỗi nhiệm vụ và mõi nhân viên được chỉ định cho nhiệm vụ đều co một thanh tiến trình. Để kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, hãy sử dụng cách sau:

  • Progress bar – di chuyển chuột đến thanh để xem thời gian ước tính so với thực tế của một nhiệm vụ.
  • Blue bars – hiển thị công việc đang tiến hành
  • Red bars – hiển thị nhiệm vụ đã vượt qua thời gian ước tính
  • Red date headings – hiển thị tên của các nhiệm vụ quá hạn.

  Xem các nhiệm vụ đã được lên lịch

  1. Trong menu Jobs, chọn Tasks
  2. Chọn tab My Tasks
  3. (Tùy chọn) Nhấp vào 1 Week View4 Week View hoặc 3 Month View để thay đổi kì được hiển thị.
  4. (Tùy chọn) Nhấp vào mũi tên Options để áp dụng bộ lọc, sau đó nhấp vào Aplly
   • Trạng thái công việc hiển thị nếu bạn chọn Show in Schedule. 
   • Sử dụng danh mục công việc để tìm công việc có danh mục kế toán, ví dụ như Thu nhập hoặc Giá vốn
   • Group By nhóm theo ngày đến hạn, công việc hoặc ngày bắt đầu.
  5. (Tùy chọn) Hoàn thành công việc hoặc bổ sung chúng vào mục phải hoàn thành hoặc ghi chú.

  Nếu bạn có đặc quyền xem tất cả công việc, bạn có thể xem những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong tổ chức ở tab All Tasks. 

  Đánh dấu các nhiệm vụ và các mục cần phải làm là hoàn thành

  Mark tasks and to-do list items as complete from the task schedule if you have the ‘job – complete milestones, tasks and to-do items’ privilege. To do this:

  Đánh dấu các nhiệm vụ và danh sách các mục phải làm là hoàn thành từ lịch trình nhiệm vụ nếu bạn có quyền ‘job – complete milestones, tasks and to-do items’. Để làm điều này:

  1. Trong menu Jobs , chọn Tasks
  2. Đánh dấu vào ô kế bên nhiệm vụ để tự động xóa nó khỏi lịch

  Bạn có thể đánh dấu các nhiệm vụ là hoàn thành trong nhiệm vụ của mình:

       3. Trong menu Jobs, chọn Jobs

  4. Chọn công việc mà bạn muốn cập nhật

  5. Trong tab Information, đi đến Tasks

  6. Đánh dấu vào ô checkbox kế bên nhiệm vụ mà bạn muốn xóa và nhấp vào X

  7. Nhấp vào Yes để xác nhận

  Để xóa những mục cần phải làm khỏi nhiệm vụ, đi đến danh sách To-do items và nhấp vào kế bên cac mục và xóa chúng.

  in Các công việc trong Practice Manager
  Bài viết này có hữu ích không ?