Mục lục bài viết

  Chỉ định hoặc bỏ chỉ định dòng hóa đơn cho dự án

  Assign or unassign an invoice line item to a project

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Chỉ định dòng cho dự án khi bạn tạo hóa đơn trên Xero (chỉ có trên New Invoice)
  • Thao tác này cập nhật tổng số đã lập hóa đơn cho dự án và bổ sung hóa đơn trên tab hóa đơn của dự án.

  Hoạt động như thế nào

  Để lập hóa đơn cho dự án, bạn có thể tạo hóa đơn trong Xero Projects hoặc tạo hóa đơn trong Xero và chỉ định dòng cho dự án.

  Nếu bạn tạo hóa đơn cho dự án, Xero tự động chỉ định dòng hóa đơn cho dự án. Tuy nhiên, nếu bạn thêm các mục cho hóa đơn, bạn sẽ phải chỉ định thủ công chúng cho dự án.

  Bạn có thể chỉ định lại dòng cho dự án khác. Nếu dòng được liên kết với nhiệm vụ hoặc chi phí, Xero sẽ hủy lập hóa đơn cho mục thời gian hoặc chi phí cho dự án ban đầu.

  Dòng được chỉ định lại hiển thị trên dự án mới dưới dạng hóa đơn có số tiền và không liên quan đến mục nhập thời gian hoặc chi phí.

  Bạn không thể tạo dự án khi chỉ định dòng vì nếu bạn chưa chỉ định, hãy tạo dự án bạn muốn chỉ định dòng vào.

  New invoicing

  Chỉ định dòng hóa đơn cho dự án

  1. Tạo hoặc mở hóa đơn
  2. (Tùy chọn) Thêm dòng mới cho hóa đơn
  3. Nhấp vào dòng mà bạn muốn chỉ định, sau đó nhấp Project. 

  Image of a line item Project menu.

  4. Nhập dự án hoặc tên của liên hệ, sau đọn chọn từ menu

  Hóa đơn được tự động lưu. Số tham chiếu của hóa đơn sẽ được hiển thị trong phần Hóa đơn của dự án liên quan và tổng các dòng được chỉ định cho dự án hiển thị trong số tiền đã được lập hóa đơn của dự án.

  Chỉ định lại dòng hóa đơn cho dự án khác

  1. Tìm và mở hóa đơn. Sử dụng công cụ tìm kiếm nếu bạn biết tên của liên hệ hoặc tổng số tiền.
  2. Nhấp vào dòng mà bạn muốn chỉ định lại, sau đó nhấp vào tên của dự án.
  3. Chọn dự án mới để chỉ định.

  Image of reassigning a project to a line item.

  Hóa đơn được tự động lưu.

  Bỏ chỉ định dòng hóa đơn khỏi dự án

  1. Tìm và mở hóa đơn. Sử dụng công cụ tìm kiếm nếu bạn biết tên của liên hệ hoặc số tiền của hóa đơn.
  2. Nhấp vào dòng mà bạn muốn bỏ chỉ định.
  3. Nhấp vào kế bên tên của dự án.

  Image of unassigning a project from a line item.

  Hóa đơn được lưu tự động

  Nếu mục bạn đã chỉnh sử là mục duy nhất được chỉ định cho dự án, toàn bộ hóa đơn sẽ được xóa khỏi phần Hóa đơn của dự án. Nếu có hạng mục khác được chỉ định cho dự án, tổng số tiền hóa đơn được cập nhật trong phần hóa đơn của dự án.

  Classic invoicing

  Mẹo

  You can’t assign or unassign line items from repeating invoices.

  Bạn không thể chỉ định hoặc bỏ chỉ định từ hóa đơn lặp lại.

  Chỉ định dòng hóa đơn cho dự án

  1. Tạo hoặc mở hóa đơn
  2. (Tùy chọn) Thêm dòng hóa đơn cho hóa đơn
  3. Nhấp vào Assign item to a project

  Image showing assign an invoice to a project link.

  4. Tìm dòng mà bạn muốn chỉ định cho dự án

  5. Nhấp vào Assign to…, nhập dự án hoặc tên liên lạc, sau đó chọn từ menu thả xuống.

  Image showing typing a project name to get it to appear on the dropdown list.

  6. Nhấp Okay

  7. Nhấp Save hoặc Approve

  Hóa đơn được lưu tự động. Số tham chiếu của hóa đơn được hiển thị trên tab Invoice của dự án liên quan và tổng các hạng mục được chỉ định cho dự án được hiển thị trong phần số tiền của hóa đơn.

  Chỉ định lại dòng hóa đơn cho dự án khác

  1. Mở hóa đơn
  2. Nhấp vào Assign line item to a project
  3. Nhấp vào tên của dự án trên dòng mà bạn muốn chỉ định lại.

  Image showing selecting a project that has been assigned to a project.

  4. Chọn dự án mới để chỉ định dòng vào

  Image showing unselecting a project from a line item

  5. Nhấp Okay

  6. Nhấp vào Save hoặc Approve.

  Khi dòng được tạo trong dự án mới, nó sẽ hiển thị dưới dạng hóa đơn số tiền của dự án và không được liên kết với mục nhập thời gian và chi phí

  Bỏ chỉ định dòng hóa đơn khỏi dự án

  1. Tìm và mở hóa đơn
  2. Nhấp vào Assign item to a project
  3. Trên hạng mục mà bạn muốn bỏ chỉ định khỏi dự án, nhấp vào kế bên tên của dự án.
   Image showing reassigning a project.
  4. Nhấp Okay
  5. Nhấp vào Save hoặc Approve. Hóa đơn tự động được lưu.

       Bạn sẽ thấy sự thay đổi trên tab Invoice của dự án

       6. Nếu hạng mục bạn chỉnh sửa là mục duy nhất chỉ định cho dự án, toàn bộ hóa đơn sẽ bị xóa.

  7. Nếu có hạng mục khác được chỉ định cho dự án, tổng tiền trên hóa đơn sẽ được cập nhật.

  in Các công việc trong Practice Manager
  Bài viết này có hữu ích không ?