Mục lục bài viết

  Thay đổi mức giá công việc hoặc phương pháp lập hóa đơn

  Bài viết dành cho kế toán & thủ quỹ sử dụng Practice Manager

  Tổng quan

  • Thiết lập nhiệm vụ hoặc mức giá nhân viên cho công việc. Mức giá công việc được ưu tiên hơn các cài đặt khác.
  • Sử dụng cả mức giá cố định và mức giá theo giờ trên công việc để thay đổi mức giá đã lập hóa đơn hoặc một phần của dự án.

  Thiết lập hoặc xóa bỏ mức giá tùy chỉnh cho công việc

  Trong một số tình huống, bạn có thể sử dụng mức giá thanh toán đặc biệt cho một số khách hàng, công việc, nhiệm vụ hoặc nhân viên. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đặt giá thanh toán tùy chỉnh để ghi đè lên giá mặc định.

  Giá tùy chỉnh có thể thiết lập như sau:

  Staff billable rate – bất kỳ việc nào mà nhân viên thực hiện trong công việc đều được lập hóa đơn theo mức giá này.
  Task billable rate – mức giá của nhân viên sẽ được ghi đè cho tất kỳ giá công việc trên dự án

  Giá thanh toán tùy chỉnh có thể đươc áp dụng cho:

  • Nhân viên thực hiện công việc cụ thể trong dự án
  • Công việc được thực hiện cho khách hàng cụ thể
  • Công việc cho dự án cụ thể
  • Nhân viên thực hiện cho bất kỳ công việc nào trong một dự án cụ thể.

  Phân cấp mức giá tùy chỉnh

  Phân cấp ghi đè hoạt động theo cách sau khi lập hóa đơn cho một dự án cụ thể cho một khách hàng cụ thể:

  • Sử dụng mức giá có thể lập hóa đơn mặc định hoặc có thể lập hóa đơn cho nhân viên dựa trên cài đặt của trường Task invoice Rate, để thành Task Billable Rate hoặc Staff Billable Rate.
  • Nếu mức giá tùy chỉnh của nhân viên đối với những nhiệm vụ đặc biệt, sử dụng mức giá tùy chỉnh để thay thế.
  • Nếu mức giá tùy chỉnh đối với nhiệm vụ đang thực hiện cho khách hàng cụ thể, hãy điều chỉnh lại mức giá.
  • Nếu mức giá tùy chỉnh đối với nhiệm vụ hoặc nhân viên khi thực hiện công việc, hãy sử dụng mức giá có thể lập hóa đơn hoặc mức giá nhân viên phụ thuộc vào cài đặt Task Invoice Rate. 

  Thiết lập mức giá tùy chỉnh

  1. Trong menu Jobs, chọn Jobs
  2. Nhấp vào công việc mà bạn muốn thiết lập mức gá, sau đó chọn tab Financial. 
  3. Phía dưới Financial Settings, nhấp vào liên kết
  4. Chọn Task Invoice Rate
   • Task Billable Rate hiển thị danh sách các nhiệm vụ của công việc
   • Staff Billable Rate hiển thị danh sách nhân viên được chỉ định cho nhiệm vụ
  5. Để đặt mức giá tùy chỉnh, chọn mục kế bên nhân viên hoặc nhiệm vụ và nhập Billable Rate. Để xóa giá tùy chỉnh và sử dụng giá mặc định, hãy xóa mục này.
  6. Nhấp Save

  Bạn có thể đặt các mức giá tùy chỉnh khác: mức giá tùy chỉnh cho khách hàng và mức giá nhân viên cho nhiệm vụ.

  Mẹo

  Nếu mức giá nhân viên hoặc nhiệm vụ thay đổi từng phần trong một công việc, hãy sử dụng ngày khóa để giữ cho báo cáo của bạn được chính xác.

  Thiết lập công việc với giá cố định và giá theo giờ.

  Nếu bạn tính phi cho khách hàng của mình cố định theo từng tháng với một số giờ làm việc nhất định và lập hóa đơn cho từng khoảng thời gian hoặc chi phí bổ sung, bạn có thể thiết lập công việc với cả mức giá cố định và mức giá theo giờ.

  1. Tạo công việc
  2. Bổ sung nhiệm vụ không lập hóa đơn cho công việc với số giờ đã đặt.
  3. Bổ sung chi phí có thể lập hóa đơn cho công việc với phí cố định hàng tháng.
  4. Lưu công việc làm mẫu và sử dụng chúng để thiết lập công việc định kỳ hàng tháng cho khách hàng.
  5. Thiết lập thông báo tùy chỉnh cho Job Task – Estimated và Actual Time = 100%. Việc này có nghĩa là khi hết thời gian ước tính bạn sẽ nhận được cảnh báo.
  6. Khi thời gian ghi lại đạt 100%, hãy đánh dấu hoàn thành để không có thời gian nào khác được ghi thêm vào công việc đó.
  7. Bổ sung công việc mới vào dự án sẽ được lập hóa đơn. Bất kỳ thời gian nào trong dự án sẽ được ghi nhận vào công việc.

  Khi bạn tạo hóa đơn cho dự án, bạn sẽ thấy mục chi phí cho chi phí cố định hàng tháng và công việc mới có thời gian để lập hóa đơn.

  Thay đổi phương pháp lập hóa đơn cho công việc

  Nếu khách hàng yêu cầu bổ sung công việc nhưng bạn đã lập hóa đơn cho số tiền cố định, bạn có thể thay đổi phương pháp lập hóa đơn sang giá hàng giờ.

  1. Duyệt hóa đơn, sau đó cập nhật trạng thái sang đã hoàn thành.
  2. Khi bạn hoàn thành nhiệm vụ với khoản phí đã đặt và lập hóa đơn cho chúng, hãy đánh dấu chúng là hoàn thành để ngăn chặn việc thêm thời gian vào chúng.
  3. Tạo công việc mới.
  4. Bổ sung công việc vào dự án mới để lập hóa đơn bổ sung mức giá hàng giờ.

  Khi bạn tạo hóa đơn cho dự án, lập hóa đơn cho công việc mới với mức giá theo giờ. Nếu công việc trước đó hiển thị trên hóa đơn, hãy nhấp vào công việc và xóa bỏ thời gian, miễn là bạn đã lập hóa đơn cho nó.

  in Các công việc trong Practice Manager
  Bài viết này có hữu ích không ?