Mục lục bài viết

  Thêm tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tín dụng

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Bước đầu tiên để thiết lập tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tín dụng trên Xero.
  • Tìm hiểu xem nguồn cấp dữ liệu trực tiếp có sẵn để tự động lấy các báo cáo từ ngân hàng của bạn không. Nếu không, bạn có thể tự nhập báo cáo.

  Thêm tài khoản ngân hàng

  1. Ở danh mục Accounting, chọn Bank accounts.
  2. Nhấp Add Bank Account
  3. Bắt đầu nhập tên của tài khoản:
  • Nếu bạn có thể chọn tên ngân hàng từ danh sách, dữ liệu có sẵn cho ngân hàng của bạn. Nếu không kết nối được với nguồn dữ liệu, kiểm tra tên để sử dụng cho ngân hàng cụ thể.
  • Nếu tên ngân hàng của bạn không xuất hiện trong danh sách, nhấp Add it anyway. Có nghĩa là không có nguồn cấp dữ liệu có sẵn cho ngân hàng này, vì vậy bạn sẽ cần nhập thủ công báo cáo ngân hàng vào tài khoản.

   Example message under 'Find your bank': 'We couldn't find Rural Bank in your region. Add it anyway'

  4. Nếu bạn thấy màn hình nhắc bạn đăng nhập và kết nối tài khoản ngân hàng của mình với Xero, hãy làm theo quy trình làm việc trên màn hình. Nếu không, hãy làm theo các bước bên dưới để hoàn tất quy trình.

  5. Ở Account Name, nhập tên cho tài khoản để xác định nó trong Xero. Tên này được dùng trong báo cáo và hiển thị trên bảng điều khiển.

  Mỗi tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tín dụng không được trùng nhau. Nếu bạn có nhiều tài khoản khác nhau nhưng có tên giống nhau, hãy thay đổi tên để chúng khác đi, ví dụ số hoặc chữ.

  6. Nếu được yêu cầu, hãy chọn loại tài khoản. Nếu loại tài khoản của bạn không được hiển thị, chọn Other. Nguồn cấp dữ liệu ngân hàng không có sẵn cho các loại tài khoản này.

  7. Ở Account Number, nhập số Tài khoản tối đa 20 ký tự.

  8. (Tùy chọn) Hãy thêm ngoại tệ vào hệ thống để có thể chọn cho tài khoản. Bạn không thể thay đổi tiền tệ của tài khoản ngân hành sau khi đã thiết lập.

  9. (Tùy chọn) Nếu ngân hàng có sẵn nguồn dữ liệu và bạn có nhiều tài khoản muốn thêm vào ngân hàng đó, hãy nhấp Add another [bank name] account.

  10. Nhấp Save hoặc Continue

   

  Mẹo

  Nếu bạn là kế toán, hãy chỉnh sửa tài khoản ngân hang của khách hàng trong hệ thống tài khoản để thêm 1 mã duy nhất để xác định trong báo cáo.

  Thêm tài khoản tín dụng

  1. Ở danh mục Accounting, chọn Bank accounts.
  2. Nhấp vào Add Bank Account. 
  3. Bắt đầu nhập tên của nơi cũng cấp thẻ tín dụng
   • Nếu bạn có thể chọn tên ngân hàng từ danh sách, nguỗn dữ liệu có sẵn cho ngân hàng của bạn. Nếu bạn kết nối trực tiếp, hãy kiểm tra tên cụ thể để dung cho ngân hàng của bạn.
   • Nếu tên ngân hàng của bạn không xuất hiện trong danh sách, nhấp vào Add it anyway. Điều này có nghĩa là không có nguồn cấp dữ liệu nào cho ngân hàng của bạn, vì vậy bạn sẽ nhập thủ công sao kê ngân hàng vào tài khoản.
  4. Account name, nhập tên cho tài khoản để xác định thẻ tín dụng trong Xero. Tên này được dùng trong báo cáo và hiển thị trên bảng điều khiển.

  Mỗi thẻ tín dụng hoặc tên tài khản đều là duy nhất. Nếu bạn có nhiều tài khoản với tên giống nhau, hãy thay đổi tên, ví dụ thêm số hoặc chữ.

  5. Nếu được yêu cầu, chọn Creadit card làm loại tài khoản.

  6. Trong Account Number, nhập 4 số cuối của số thẻ tín dụng.

  7. (Tùy chọn) Chọn tiền tệ cho tài khoản. Nếu bạn cần, hãy thêm ngoại tệ cho tài khoản ngân hàng khi thiết lập.

  8. (Tùy chọn) Nếu ngân hàng của bạn có nguồn cấp dữ liệu và bạn có nhiều tài khoản cần thêm vào, chọn Add another [bank name] account.

  9. Nhấp Save hoặc Continue

   

  Mẹo

  Nếu bạn là kế toán, hãy chỉnh sửa tài khoản của khách hàng trong hệ thống tài khoản, thêm mã duy nhất để nhận diện chúng trên báo cáo.

  Bài viết này có hữu ích không ?