Mục lục bài viết

  Thêm số dư đầu kỳ cho tài khoản ngân hàng

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero.

  Tổng quan

  • Thêm số dư cho tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tín dụng khi bạn thiết lập tổ chức Xero mới.
  • Ghi lại số tiền mở tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng bạn mở sau khi sử dụng Xero một thời gian

  Hoạt động như thế nào

  Khi thêm tài khoản ngân hàng vào Xero, bạn cần nhập bạn cần nhập số tiền có trong tài khoản ngân hàng vào ngày đó. Đây là cách Xero tính toán số tiền bạn có trong tài khoản đó khi bạn bắt đầu tạo giao dịch và điều chỉnh các dòng sao kê.

  Trong Xero, chúng tôi gọi số tiền này là số dư đầu kỳ hay số dư chuyển đổi, tùy thuộc vào thời điểm bạn thêm tài khoản ngân hàng.

  • Nếu bạn thiết lập công ty mới và cần thêm tài khoản ngân hàng đã có từ trước, hãy nhập conversion balance. Chúng tôi gọi đó là số dư chuyển đổi vì đó là số dư của tài khoản tại ngày bạn chuyển đổi sang Xero, được gọi là ngày chuyển đổi của bạn.
  • Nếu bạn mở tài khoản ngân hàng mới sau một thời gian sử dụng Xero, hãy nhập opening balance.

  Xero dung số dư bạn nhập vào làm điểm bắt đầu trên sao kê và báo cáo, vì vậy nó rất quan trọng và bạn phải nhập đúng loại số dư

  Điều bạn cần biết

  • Nhập số dư chuyển đổi nếu bạn có tổ chức mới và cần thêm tài khoản ngân hàng và bạn đã sử dụng nó trong một thời gian.
  • Sử dụng số tiền từ số dư cuối kỳ trên sao kê ngân hàng cho ngày trước ngày chuyển đổi của bạn. Ví dụ: nếu bạn bắt đầu sử dụng Xero vào ngày 1 tháng 4, nhập số dư cuối kỳ tại ngày 31 tháng 3
  • Không sử dụng số dư trên bảng cân đối số phát sinh bởi vì nó bao gồm các giao dịch chưa được phản ánh trong tài khoản ngân hàng , ví dụ: Séc hoặc tiền không gửi ở ngân hàng.
  • Nhập số dư tài khoản ngân hàng dương vào cột Debit. Nếu số dư âm vì đó là khoản vay, thấu chi hoặc thẻ tín dụng, hãy nhập số dư đó vào cột Credit.

  Nhập số dư chuyển đổi cho tài khoản ngân hàng

  Trước khi nhập, hãy thêm tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tín dụng vào Xero

  Sau đó, nhập số dư chuyển đổi:

  1. Ở menu Accounting, chọn Advanced, sau đó nhấp vào Conversion balance.
  2. Nhấp Show all accounts
  3. Nhập số dư cho từng tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tín dụng
   • Số dư dương – Nhập số dư cho tài khoản vào cột Debit
   • Số dư âm  – nhập số dư cho các tài khoản còn đang nợ tiền, ví dụ như thẻ tín dụng, các khoàn nợ hoặc vay thấu chi, vào cột Credit
  4. Nhấp Save 
  5. Kiểm tra bảng màu xanh lá cây ở đầu màn hình để xác nhận rằng số dư của bạn đã được lưu thành công

  Số dư chưa được lưu nếu bạn được yêu cầu nhập các hóa đơn nhận được vào hoặc trước ngày chuyển đổi. Kiểm tra giá trị của các khoản phải trả và số dư chuyển đổi tài khoản phải thu của bạn so với các hóa đơn và hóa đơn trước đây.

  Mẹo

  Khi bạn bắt đầu sử dụng Xero, bạn cũng cần nhập số dư chuyển đổi cho các loại tài khoản khác. Nhiều người thực hiện việc này như một quy trình riêng biệt hoặc yêu cầu kế toán hoặc thủ quỹ của họ giúp đỡ.

  Nhập số dư chuyển đổi cho tài khoản ngân hàng đã có trước đó

  Điều bạn cần biết

  • Nhập số dư nếu bạn đã sử dụng Xero được một thời gian và cần thêm tài khoản ngân hàng mà bạn đã mở gần đây. Nếu bạn đang thiết lập một tổ chức Xero mới, hãy thêm số dư chuyển đổi.
  • Nhập số dư tài khoản dương ở cột Debit, nếu là số dư âm thì đó là khoản cho vay, thấu chi hoặc thẻ tín dụng, hãy nhập ở cột Credit.
  • Bạn phải ghi lại số dư đầu kỳ và đối chiếu giao dịch để hoàn tất quá trình này.

  Ghi nhận số dư đầu kỳ

  Cách bạn ghi lại số dư đầu kỳ tùy thuộc vào giao dịch đầu tiên đến từ đâu.

  Thêm tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tín dụng vào Xero trước. Sau đó, nếu tiền đến từ:

  • Một ngân hàng Xero khác hoặc tài khoản thẻ tín dụng, tạo một giao dịch chuyển tiền. Ví dụ: nếu bạn đã chuyển số dư thẻ tín dụng trước đó sang tài khoản ngân hàng mới.
  • Một nguồn khác, chẳng hạn như khoản vay mới hoặc quỹ chủ sở hữu, tạo giao dịch nhận tiền và mã hóa nó thành mã tài khoản giải thích nguồn tiền đến từ đâu.

  Đối chiếu nghiệp vụ số dư đầu kỳ

  Nếu bạn đã nhập các dòng sao kê ngân hàng cho tài khoản mới hoặc bạn sẽ nhập chúng, hãy điều chỉnh giao dịch như bình thường.

  Nếu bạn không thể nhập dòng sao kê ngân hàng cho giao dịch mở đầu, hãy đánh dấu giao dịch theo cách thủ công là đã điều chỉnh. Chỉ làm điều này nếu bạn chưa bao giờ nhập dòng bảng sao kê ngân hàng, vì Xero tạo dòng bảng sao kê ngân hàng mới để điều chỉnh giao dịch.

  Bài viết này có hữu ích không ?