Mục lục bài viết

  Tại sao số dư báo cáo và số dư trong Xero lại khác nhau?

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Số dư có thể khác nếu bạn tạo giao dịch tài khoản trên Xero nhưng chưa nhập dòng sao kê tương ứng.
  • Hoặc, có thể có dòng sao kê ngân hàng nhưng bạn chưa tạo giao dịch tài khoản.

  Giới thiệu về số dư trên sao kê và số dư trên Xero

  Statement balance trong Xero là số dư ngân hàng đầu kỳ cộng với tổng của tất cả các bảng sao kê ngân hàng được nhập vào tài khoản ngân hàng trong Xero. Bạn có thể nhập bảng sao kê ngân hàng theo cách thủ công hoặc bằng cách sử dụng nguồn cung cấp dữ liệu.

  Ngày hiển thị cho số dư sao kê là ngày của dòng sao kê ngân hàng cuối cùng trong tài khoản ngân hàng ở Xero. Ngày sẽ không thay đổi nếu nguồn cấp dữ liệu ngân hàng được làm mới, nhưng không có dòng sao kê mới hơn được nhập.

  Số dư trong Xero là số dư ngân hàng đầu kỳ cộng với các giao dịch tài khoản được tạo trong tài khoản ngân hàng trong Xero. Đó là số dư tài khoản ngân hàng hiển thị trên Bảng cân đối kế toán và các báo cáo khác.

  Làm thế nào để khắc phục khác biệt?

  1. Kiểm tra số dư sao kê có đúng không?

  Đầu tiên, điều quan trọng là phải kiểm tra xem số dư bảng sao kê trong Xero có khớp với số dư thực tế mà ngân hàng của bạn hiển thị hay không, trước khi bạn đối chiếu tất cả các dòng bảng sao kê ngân hàng. Nếu số dư không khớp, hãy làm theo các bước trên trang này, So sánh số dư sao kê trong Xero với số dư ngân hàng thực tế của bạn, để xác định và sửa lỗi.

  2. Đối chiếu tất cả các dòng sao kê ngân hàng cho tài khoản ngân hàng

  Khi số dư sao kê trong Xero là chính xác, hãy đối chiếu tất cả các dòng sao kê trên tab  Reconcile của tài khoản ngân hàng. Điều này sẽ đảm bảo rằng mọi giao dịch xảy ra trong tài khoản ngân hàng của bạn đều được ghi lại trong Xero.

  Nếu bạn có các giao dịch tài khoản ghi ngày tương lai trong Xero, có thể có sự khác biệt khi tất cả các dòng sao kê đã được đối chiếu. Có thể có sự khác biệt khi các dòng sao kê ngân hàng cho các giao dịch này sẽ được nhập vào một (hoặc hai) bảng sao kê ngân hàng tiếp theo được nhập vào tài khoản ngân hàng.

  Nếu bạn đã thực hiện các bước này mà số dư vẫn chưa khớp, hãy kiểm tra các giao dịch tài khoản chưa được đối chiếu trong Xero

  3. Kiểm tra các giao dịch tài khoản chưa được ghi trong Xero

  Để kiểm tra các giao dịch tài khoản đã được ghi hay chưa, hãy xem tab account transaction  của tài khoản ngân hàng và sắp xếp theo trạng thái.

  Có thể có các giao dịch tài khoản chưa được ghi lại nếu chúng liên quan đến các dòng sao kê chưa được nhập vào Xero.

  Tuy nhiên, nếu có các giao dịch tài khoản chưa được điều chỉnh mà bạn cho rằng mình đã điều chỉnh, bạn có thể đã tạo các giao dịch trùng lặp trong Xero. Điều này thường có thể xảy ra trong quá trình điều chỉnh của ngân hàng, khi các giao dịch được tạo để khớp với các dòng sao kê thay vì tìm các giao dịch đã được nhập trong Xero.

  Để xóa giao dịch bị trùng, hãy chọn hộp kiểm và nhấp Remove & Redo.

  Bài viết này có hữu ích không ?