Mục lục bài viết

  Thiết lập tài sản cố định

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Thiết lập đăng ký TSCĐ để ghi nhận và khấu hao tài sản cố định trong Xero.

  Nếu bạn có tài sản cố định mà bạn muốn theo dõi trong Xero, bạn cần phải nhập số dư tài sản cố định đầu kỳ vào sổ cái để giá trị được hiển thị trong các báo cáo có liên quan.

  Để bắt đầu, hãy tạo đăng ký tài sản cố định và tính toán giá trị khấu hao theo sổ sách trên tài sản của bạn. Đầu tiên, xác nhận năm tài chính bạn muốn bắt đầu tính khấu hao tài sản cố định của mình trên Xero. Chọn ngày bắt đầu phải là ngày đầu tiên của năm tài chính. Những ngày có thể chọn được phụ thuộc vào việc cài đặt năm tài chính.

  Sau khi thiết lập ngày bắt đầu tài sản cố định, bạn cần chọn loại tài sản. Mỗi tài sản cố định bạn thêm vào sổ đăng ký cần được chỉ định loại tài sản. Khi bạn thiết lập loại tài sản, bạn có thể chọn mã tài khoản cho việc khấu hao. Mã tài khoản này tự động áp dụng cho những tài sản được chỉ định là loại tài sản đó.

  Thêm tài sản cố định một cách trực tiếp vào sổ đăng ký tài sản có định, hoặc tạo chúng bằng cách thêm hóa đơn mua hàng, giao dịch chi tiền hoặc giao dịch chi phí và mã hóa chúng vào tài khoản tài sản. Sau đó, bạn có thể duyệt tài sản nháp để chạy khấu hao cho nó. Khi điều này được thực hiện, Xero tự động cập nhật vào các sổ liên quan dựa trên loại tài sản được phân bổ cho tài sản.

  Bạn có thể thiết lập tài khoản thanh lý mặc định khi thanh lý tài sản.

  Chạy báo cáo đối chiếu tài sản cố định để đối chiếu chi tiết tài sản trong sổ cái với những chi tiết được ghi nhận trong sổ đăng ký tài sản.

  Hãy bắt đầu với việc thiết lập đăng ký tài sản cố định bằng liên kết bên dưới.

  in Quản lý tài sản cố định
  Bài viết này có hữu ích không ?