Mục lục bài viết

  Chạy hoặc hủy khấu hao

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Chạy khấu hao để giảm giá trị ghi sổ của tài sản cố định
  • Hủy khấu hao đối với tài sản đã đăng ký và đã khấu hao từ trước đó trong Xero

  Điều bạn cần biết

  Hoạt động như thế nào

  • Bạn cần tài khoản có vai trò Adviser để chạy hoặc hủy khấu hao
  • Khấu hao chỉ có thể chạy hoặc hủy tại một thời điểm của năm tài chính. Nếu không có tài sản nào được khấu hao trong kỳ, trên màn hình Run Depreciation, nhấp Confirm để chọn ngày khấu hao ở hiện tại
  • Ngày sớm nhất để có thể chạy khấu hao hoặc hủy khấu hao là ngày bắt đầu của tài sản cố định. Nhập khấu hao trước đó theo cách thủ công đối với các tài sản và số dư có liên quan
  • Khấu hao chỉ chạy đối với những tài sản có đăng ký, không ở dạng nháp, đã thanh lý hoặc đã bán
  • Bạn không thể chạy khấu hao nếu có ngày khóa trong thời gian chạy khấu hao

  Tác động của việc hủy khấu hao

  • Tài sản đã được đăng ký vẫn được thể hiện đăng ký, tài sản đã thanh lý vẫn được thể hiện thanh lý và tài sản đã xóa vẫn được thể hiện xóa
  • Khấu hao được hoàn nhập trong thời gian bạn chọn

  Chạy khấu hao

  1. Trên menu Accouting, chọn Advanced, sau đó chọn Fixed assets
  2. Nhấp Run Depreciation
  3. Chọn ngày mà bạn muốn chạy khấu hao
  4. Xem trước khấu hao, sau đó nhấp Confirm

  Hủy khấu hao

  1. Trong menu Accouting, chọn Advanced, sau đó chọnFixed assets
  2. Nhấp vào Run Depreciation
  3. Nhấp vào Rollback Depreciation
  4. Chọn ngày muốn hủy khấu hao đến
  5. Nhấp Save, sau đó nhấp Confirm
  in Quản lý tài sản cố định
  Bài viết này có hữu ích không ?