Mục lục bài viết

  Thay đổi ngày bắt đầu của tài sản cố định

  Change the fixed asset start date

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Thay đổi ngày bắt đầu của tài sản cố định để phù hợp với ngày kết thúc năm tài chính hoặc để bắt đầu lại tài sản cố định trong Xero
  • Việc thay đổi ngày bắt đầu sẽ hủy bỏ toàn bộ khấu hao đối với tài sản cố định đã đăng ký hoặc đã thanh lý

  Mẹo

  Trước khi thực hiện thay đổi, chúng tôi khuyên hãy trao đổi với cố vấn tài chính về bất cứ ảnh hưởng nào về thuế hoặc báo cáo

  Điều bạn cần biết

  Hoạt động như thế nào

  • Bạn cần thay đổi ngày bắt đầu tài sản cố định nếu ngày kết thúc năm tài chính của tổ chức được cập nhật. Xero sẽ thông báo cho bạn trong màn hình nếu ngày kết thúc năm tài chính bị thay đổi.
  • Việc thay đổi ngày bắt đầu của tài sản cố định sẽ hủy khấu hao đối với các tài sản cố định đã đăng ký và đã thanh lý.
  • Tài sản đã thanh lý chuyển thành tài sản đã đăng ký
  • Nếu bạn thay đổi ngày thành một ngày trong tương lai, tất cả tài sản cố định đã đăng ký và được khấu hao trước khi ngày bắt đầu mới được chuyển lại trạng thái nháp
  • Nếu bạn dùng Giá trị giảm dần làm Phương pháp khấu hao, bạn sẽ cần đảm bảo rằng chọn ngày bắt đầu tài sản cố định để được ghi nhận đủ 12 tháng
  • Nếu đang khóa ngày nhập liệu cho tất cả người dùng, hãy thay đổi ngày khóa này thành một ngày sớm hơn ngày bắt đầu tài sản cố định mới và cũ
  • Bạn cần tài khoản có vai trò Adviser để thay đổi ngày bắt đầu của tài sản cố định

  Bắt đầu lại với tài sản cố định

  Thay đổi ngày bắt đầu của tài sản cố định trong Xero để bắt đầu lại TSCĐ. Việc thay đổi ngày bắt đầu sẽ hủy toàn bộ khấu hao, thanh lý và điều chỉnh trên toàn bộ tài sản đã đăng ký. Sau đó:

  • Kết xuất tài sản, thực hiện thay đổi trên tệp, sau đó tải nhập tài sản với các thông tin đã cập nhật
  • Xóa tài sản dạng nháp và bắt đầu lại từ đầu

  Nếu bạn không muốn thay đổi ngày bắt đầu của tài sản cố định trong tổ chức, bạn có thể bắt đầu một tổ chức mới với ngày kết thúc năm tài chính mới. Thông báo với cố vấn kế toán về cách đóng tổ chức hiện tại và mở tổ chức mới một cách đúng đắn

  Chạy và công bố báo cáo

  Trước khi bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn hãy chạy và công bố mọi báo cáo để có bản ghi của tài sản trong sổ trước khi thay đổi

  • Depreciation Schedule (Bảng khấu hao) và Fixed Asset Reconciliation (Báo cáo đối chiếu tài sản) cho các thời điểm sau:
   • Mỗi cuối năm tài chính (và cuối mỗi tháng nếu cần số liệu cuối tháng) kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng tài sản cố định trên Xero, và
   • Ngày trước ngày bắt đầu của tài sản cố định. ví dụ, nếu bạn có tài sản cố định bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, chạy báo cáo tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
  • Nếu tổ chức của bạn sử dụng Danh mục mã phân tích (Tracking), kiểm tra báo cáo Balance SheetProfit and Loss report cùng kỳ cho mỗi Mã phân tích
  • Lịch trình thanh lý cho kỳ từ lúc bạn bắt đầu sử dụng tài sản cố định trong Xero đến ngày bắt đầu tài sản cố định mới

  Thay đổi ngày

  Cảnh báo 

  Nếu bạn sử dụng phương pháp Giá trị giảm dần làm phương pháp khấu hao, hãy đảm bảo bạn chọn ngày bắt đầu của tài sản cố định mà tài sản sẽ được ghi nhận đủ 12 tháng

  Thay đổi ngày bắt đầu tài sản thành ngày bắt đầu của năm tài chính mới. Ví dụ, nếu bạn thay đổi năm tài chính từ ngày 30 tháng 6 sang 31 tháng 12 và các tài khoản được kết thúc tại 30 tháng 6 năm 2015, thay đổi ngày bắt đầu của tài sản cố định thành ngày 1 tháng 1 năm 2015

  1. Trong menu Accounting, chọn Advanced, sau đó chọn Fix assets
  2. Nhấp Settings, sau đó chọn Change Start Date
  3. Chọn ngày bắt đầu tài sản mới
  4. Nhấp Save

  Cập nhật tài sản

  1. Kết xuất tài sản cố định từ tổ chức
  2. Mở tệp được kết xuất và thực hiện các thay đổi:
   • Xóa dòng chứa tài sản đã được thanh lý trước khi thêm ngày bắt đầu tài sản mới
   • Trong cột Book_OpeningBookAccumulatedDepreciation, chọn xóa giá trị được kết xuất và nhập giá trị khấu hao lũy kế từ báo cáo Depreciation Schedule vào ngày bắt đầu tài sản cố định mới
  3. Lưu tệp ở định dạng CSV
  4. Tải nhập tệp vào Xero để cập nhật tài sản cố định nháp
  5. Đăng ký tài sản cố định

  Định khoản tài khoản Tài sản cố định

  Tạo bút toán kế toán để hạch toán các biến động trong tài khoản tài sản cố định ở các năm trước. Sử dụng báo cáo chạy ở bước 1

  Bạn cần tạo nghiệp vụ cho các thay đổi của tài sản cố định:

  • Khấu hao cho tài sản từ ngày mua hoặc ngày đăng ký trong Xero
  • Lãi hoặc lỗ thanh lý tài sản đã thanh lý
  in Quản lý tài sản cố định
  Bài viết này có hữu ích không ?