Mục lục bài viết

  Thiết lập tài khoản xử lý thanh lý tài sản

  Set accounts for disposing of assets

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quát

  • Chọn tài khoản mặc định để ghi nhận lãi hoặc lỗ khi bán hoặc thanh lý tài sản cố định.

  Điều bạn cần biết

  • Chọn mã tài khoản để ghi nhận bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ khi tài sản cố định được bán hoặc được thanh lý
  • Tài khoản mặc định có thể được ghi đè ở các tài sản riêng lẻ
  • Tài khoản lãi hoặc lỗ cần được thiết lập trong hệ thống tài khoản trước khi chúng được thiết lập là tài khoản mặc định
  • Bạn có thể chọn bất kỳ tài khoản nào ngoại trừ tài khoản hệ thống, tài khoản hàng tồn kho hoặc tài khoản ngân hàng.
  • Bạn cần tài khoản có vai trò Advisor để đặt tài khoản mặc định

  Đặt tài khoản mặc định

  1. Trong menu Accounting, chọn Advanced, sau đó nhấp vào Fixed assets settings
  2. Chọn tab Accounts
  3. Chọn tài khoản mặc định để ghi nhận lãi hoặc lỗ
  4. Nhấp Save
  in Thiết lập tài sản cố định
  Bài viết này có hữu ích không ?