Mục lục bài viết

  Nhập số dư đầu kỳ cho tài sản cố định

  Enter opening balances for fixed assets

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Số dư đầu kỳ của Tài khoản tài sản cố định đã được nhập vào Xero.
  • Quy trình nhập số dư đầu kỳ có thể khác nếu ngày chuyển đổi không phải là ngày bắt đầu năm tài chính

  Điều bạn cần biết

  If you’ve previously maintained a fixed assets register, enter the opening fixed asset balances in Xero to record their value in your balance sheet.

  Nếu trước đây đã duy trì sổ đăng ký tài khoản cố định, hãy nhập số dư đầu kỳ của tài sản cố định trong Xero để ghi nhận giá trị của chúng trong bảng cân đối.

  • Bạn cần có tài khoản với vai trò Adviser.
  • Ngày bắt đầu của tài sản cố định luôn là ngày bắt đầu của năm tài chính. Nếu trùng với ngày chuyển đổi, hãy nhập số dư tài sản cố định như là một phần của số dư chuyển đổi, tại ngày này.
  • Nếu ngày chuyển đổi khác với ngày bắt đầu năm tài chính, nhập tách riêng số dư tài sản cố định với số dư chuyển đổi.

  Ngày chuyển đổi khác với ngày bắt đầu của năm tài chính

  Nếu trước đây đã đăng ký tài sản cố định, hãy nhập số dư cho tài sản cố định vào sổ nhật ký chung như là một phần của số dư chuyển đổi

  1. Nhập số dư tài sản cố định vào sổ nhật ký chung. Đảm bảo đã nhấp Save trước khi thoát khỏi màn hình chuyển đổi số dư.
  2. Đặt ngày bắt đầu tài sản cho tài sản cố định là ngày chuyển đổi.
  3. Thêm hoặc tải nhập tài sản cố định vào Xero
  4. Đăng ký tài sản
  5. Chạy báo cáo Fixed Asset Reconciliation với phạm vi ngày kết thúc trong ngày chuyển đổi số dư. Xác nhận Closing Book Values cho Balance SheetAsset Register đã khớp và không có giá trị khác biệt

  Ngày chuyển đổi không phải là ngày bắt đầu năm tài chính

  Nếu ngày chuyển đổi sang Xero là giữa của năm tài chính, bạn có thể nhập tài sản cố định trong Xero là ngày bắt đầu của năm tài chính trước ngày chuyển đổi

  Bạn có thể đặt ngày bắt đầu của tài sản cố định tại ngày bắt đầu của năm tài chính ngay sau ngày chuyển đổi. Để làm điều đó, hãy nhập số dư chuyển đổi và cập nhật vào sổ Nhật ký đến ngày bắt đầu của tài sản cố định. Sau đó, nhập và tải nhập giá trị Tài sản cố định vào ngày bắt đầu tài sản cố định. Khi chạy báo cáo Đối chiếu tài sản cố định, hãy chạy báo cáo này từ ngày chuyển đổi đến ngày bắt đầu tài sản cố định để xác nhận giá trị cuối kỳ của tài sản cố định ở cả Bảng cân đối kế toán và Sổ đăng ký tài sản cố định.

  Để nhập tài sản cố định trong Xero tại ngày bắt đầu của năm tài chính trước ngày chuyển đổi:

  1. Đặt ngày bắt đầu của tài sản cố định tại ngày bắt đầu của năm tài chính trước ngày chuyển đổi. Ví dụ, nếu năm tài chính chạy từ ngày 1 tháng 4 đến 31 tháng 3 và ngày chuyển đổi bắt đầu ngày 1 tháng 10 năm 2018, đặt ngày bắt đầu khấu hao tại ngày 1 tháng 4 năm 2017
  2. Thêm hoặc tải nhập tài sản cố định vào Xero với giá trị tại thời điểm đầu năm tài chính. Chỉ bao gồm những thông tin đã có tại ngày chuyển đổi
  3. Đăng ký tài sản
  4. Thêm tài sản cố định vào Xero nếu bạn mua chúng giữa thời điểm bắt đầu năm tài chính và ngày chuyển đổi.
  5. Chạy khấu hao tài sản cố định đến ngay trước ngày chuyển đổi. Ví dụ, khấu hào sẽ chạy đến 30 tháng 9 năm 2018.
  6. (Tùy chọn) Nếu không có số khấu hao lũy kế tại ngày chuyển đổi, chạy báo cáo Fixed Asset Reconciliation report trên Xero từ ngày bắt đầu năm tài chính đến trước ngày chuyển đổi. Hãy ghi chú lại số liệu Closing Accum Dep cho Asset Register từ báo cáo này vì bạn sẽ cần chúng để nhập vào số dư chuyển đổi.
  7. Nhập số dư chuyển đổi, bao gồm số dư tài sản cố định tại ngày chuyển đổi. Nhập nguyên giá vào từng tài khoản của tài sản cố đinh và nhập số dư khấu hao lũy kế trong khấu hao lũy kế có liên quan. Nhấn Save trước khi thoát khỏi màn hình nhập số dư chuyển đổi.
  8. Chạy báo cáo Fixed Asset Reconciliation report. Đặt phạm vi thời gian tại ngày cuối của năm tài chính trước ngày chuyển đổi đến ngày chuyển đổi số dư. Xác nhận Closing Book Value của Balance SheetAsset Register đã khớp và không có giá trị khác biệt.
  in Thiết lập tài sản cố định
  Bài viết này có hữu ích không ?