Mục lục bài viết

  Tải nhập tài sản cố định

  Import fixed assets

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Tải nhập cùng lúc nhiều tài sản cố định vào sổ đăng ký tài sản cố định trong Xero
  • Tạo tệp tải nhập bằng cách sử dụng biểu mẫu CSV hoặc tải nhập tệp được kết xuất từ hệ thống Xero

  Điều bạn cần biết

  • Bạn cần tài khoản có vai trò Adviser hoặc Standard để có thể tải nhập các tài sản cố định
  • Tạo loại tài sản trước khi tải nhập tải sản
  • Nếu tổ chức có sử dụng Mã phân tích (Tracking), hãy thiết lập danh mục Mã phân tích khi tải nhập tài sản
  • Tài sản đã tải nhập vào ở dạng nháp, vì vậy bạn cần đăng lý cho chúng trước khi được khấu hao.
  • Tải xuống phiên bản mới nhất của biểu mẫu mỗi khi bạn cần nhập dữ liệu vào Xero. Những bản cũ có thể khác với phiên bản hiện tại mà khiến cho việc tải lên không thành công

  Những quy tắc và yêu cầu

  Quy tắc và yêu cầu khi tải nhập tệp

  • Dòng dầu tiên của tệp tải nhập luôn luôn là dòng tiêu đề
  • Không xóa hoặc thay đổi thứ tự bất kỳ cột nào
  • Chỉnh sửa hoặc xóa tất cả các dữ liệu mẫu trong tệp mẫu
  • Mã tài sản phải là duy nhất
   • Nếu tệp chứa nội dung có cùng nội dung với mã tài sản đang ở dạng nháp, các chi tiết của tài sản nháp đang có sẽ được ghi đè lên bởi dữ liệu tải nhập
   • Nếu tệp chứa tài sản có cùng mã tài sản đã đăng ký hoặc đã thanh lý, tệp tải nhập sẽ không thành công. Thay đổi mã số tài sản hoặc xóa tài sản khỏi tệp tải nhập
  • Chọn một định dạng duy nhất cho toàn bộ ngày trong tệp tải nhập. Chọn dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy hoặc yyy/mm/dd.
  • Chỉ trường tên của tài sản và trường mã là bắt buộc. Để trống các trường khác nếu:
   • Bạn muốn cài đặt mặc định cho loại tài sản được áp dụng
   • Bạn sẽ hoàn thành các trường sau khi tải nhập
   • Trường không áp dụng cho tài sản

  Trường yêu cầu

  Những trường được đánh dấu (*) là bắt buộc

  Column

  Cột

  Header in template

  Tiêu đề trong biểu mẫu

  Asset field in Xero

  Trường tài sản trong Xero

  Description

  Mô tả

  A*AssetName

  Tên của tài sản

  Asset Name

  Tên của tài sản

  Required field, name of asset

  Trường được yêu cầu, tên của tài sản

  B*AssetNumber

  Tên của tài sản

  Asset Number

  Tên của tài sản

  Required field, must be unique, can use any format

  Trường được yêu cầu, phải là duy nhất, có thể dùng bất kỳ định dạng nào

  CPurchaseDate

  Ngày mua

  Purchase Date

  Ngày mua

  Date format

  Định dạng của ngày

  DPurchasePrice

  Giá mua

  Purchase Price

  Giá mua

  Number (no currency symbol or commas). For example, 1250.75

  Số (không có biểu tượng hoặc dấu phẩy). Ví dụ, 1250.75

  EAssetType

  Loại tài sản

  Asset Type

  Loại tài sản

  The exact name of the relevant asset type in your fixed assets settings.

  Tên chính xác của loại tài sản liên quan trong cài đặt tài sản cố định

  The asset type’s default depreciation details are applied to the asset if you leave those fields blank in the template.

  Chi tiết khấu hao của loại tài sản mặc định đã được áp dụng cho tài sản nếu để trống các trường đó trong mẫu

  FDescription

  Mô tả

  Description

  Mô tả

  Free text

  Văn bản tự do

  G & HTrackingCategory1 & TrackingOption1

  Danh mục theo dõi 1 & Tùy chọn theo dõi 1

  The exact names of existing tracking category 1 and tracking option 1 in your settings

  Tên chính xác của một danh mục theo dõi 1 và lựa chọn theo dõi 1 trong cài đặt

  I & JTrackingCategory2 & TrackingOption2

  Danh mục theo dõi 2 & Tùy chọn theo dõi 2

  The exact names of existing tracking category 2 and tracking option 2 in your setting

  Tên chính xác của một danh mục theo dõi 2 và lựa chọn theo dõi 2 trong cài đặt

  KSerialNumber

  Số Se-ri

  Serial Number

  Số Se-ri

  Free text

  Văn bản tự do

  LWarrantyExpiry

  Thời hạn bảo hành

  Warranty Expiry

  Thời hạn bảo hành

  Date format

  Định dạng ngày

  Giá trị ghi sổ

  Để trống các trường này nếu bạn muốn tài sản sử dụng giá trị mặc định của nó

  Nếu bạn muốn tài sản có giá trị khác với giá trị mặc định, hãy nhập thông tin vào các trường này.

  MBook_Depreciation StartDate

  Ngày bắt đầu Khấu hao

  Depreciation Start Date

  Khấu hao

  Ngày bắt đầu

  Date format

  Định dạng ngày

  NBook_CostLimit

  Giới hạn chi phí

  Cost Limit

  Giới hạn chi phí

  Number (no currency symbol or commas). For example, 1250.75

  Can’t be greater than PurchasePrice

  Can’t be negative

  Số (Không có biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc dấu phẩy). Ví dụ, 1250.75

  Không được lớn hơn giá mua

  Không có số âm

  OBook_ResidualValue

  Giá trị còn lại

  Residual value

  Giá trị còn lại

  Number (no currency symbol or commas). For example, 1250.75

  Can’t be greater than Book_CostLimit

  Can’t be negative

  Leave the cell blank if you want the asset to depreciate over time to 0. Xero stops depreciating the asset when it reaches this book value.

  Số (không có biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc dấu phẩy). Ví dụ, 1250.75

  Không được lớn hơn Book_CostLimit

  Không được là số âm

  Để trống nếu bạn muốn khấu hao tài sản về 0 theo thời gian

  PBook_Depreciation
  MethodPhương pháp khấu hao
  Depreciation Method

  Phương pháp khấu hao

  Exact text of the depreciation method:

  Nội dung chính xác của phương pháp khấu hao:

  • No Depreciation. Không khấu hao
  • Straight Line. Khấu hao theo đường thẳng
  • Declining Balance. Khấu hao giảm dần
  • Declining Balance (150%). Khấu hao giảm dần (150%)
  • Declining Balance (200%). Khấu hao giảm dần (200%)
  • Full Depreciation at Purchase. Khấu hao toàn bộ ngay lúc mua
  QBook_AveragingMethod

  Phương pháp khấu hao

  Averaging Method

  Phương pháp khấu hao

  Exact text of averaging method:

  Nội dung chính xác cảu phương pháp khấu hao

  • Actual Days. Theo ngày thực tế
  • Full Month. Tròn tháng
  RBook_Rate

  Tỉ lệ

  Depreciation Rate

  Tỉ lệ khấu hao

  If the Depreciation Method in column P is No Depreciation or Full Depreciation at Purchase, leave both columns R and S blank.

  If the Depreciation Method is Declining Balance (150%) or Declining Balance (200%), leave column R blank and enter an effective life in column S.

  Otherwise enter either:

  • a rate in column R, for example 15.25
  • an effective life in column S, for example 5

  Don’t enter values in both columns.

  Nếu phương pháp khấu hao trong cột P là No Depreciation hoặc Full Depreciation at Purchase, hãy để trống cột R và S

  Nếu phương pháp khấu hao là Declining Balance (150%) hoặc Declining Balance (200%), để trống cột R và nhập thời gian sử dụng hữu ích vào cột S.

  Nếu không, hãy nhập:

  Tỉ lệ vào cột R, ví dụ là 15.25

  Thời gian sử dụng hữu ích vào cột S, ví dụ 5

  Không nhập giá trị vào cả hai cột

  SBook_EffectiveLife

  Thời gian sử dụng hữu ích

  Effective Life (Yrs)

  Thời gian sử dụng hữu ích

  TBook_OpeningBook
  AccumulatedDepreciation

  Số dư đầu kỳKhấu hao lũy kế

  Accumulated Depreciation

  Khấu hao lũy kế

  Number (no currency symbol or commas). For example, 1250.75

  Enter the amount of depreciation the asset had accumulated up to the Fixed Asset Start Date.

  Only applies to assets with a Depreciation Start Date earlier than your Fixed Asset Start Date.

  Số (không có biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc dấu phẩy). Ví dụ, 1250.75

  Nhập số tiền của khấu hao tài sản

  Tải xuống và chuẩn bị tệp mẫu

  Để tải xuống biểu mẫu CSV:

  1. Trong menu Accounting, chọn Advanced, sau đó chọn Fixed assets
  2. Nhấp Import, sau đó nhấp Download template
  3. Lưu biểu mẫu về máy tính, rồi mở nó lên
  4. Hoàn thành các trường trong biểu mẫu
  5. Lưu tệp ở dạng CSV hoặc TXT

  Để tải nhập tài sản từ tổ chức Xero khác:

  1. Kết xuất sổ đăng ký tài sản cố định từ tổ chức gốc
  2. Thực hiện những thay đổi được yêu cầu
  3. Lưu tệp ở dạng CSV hoặc TXT

  Tải nhập tệp tài sản cố định

  1. Trong danh mục Acconting, chọn Advanced, sau đó chọn Fix assets
  2. Nhấp Import
  3. Kiểm tra Asset Type list để chắc chắn tất cả loại tài sản trong tệp tải nhập đều được thiết lập trong tổ chức
  4. Chọn định dạng của ngày được sử dụng trong tệp mẫu
  5. Nhấp Browse, tìm tệp sau đó nhấp Open
  6. Nhấp Continue
  7. Xem lại Import Summary. Nếu có lỗi, hãy khắc phục chúng trong tệp mẫu, rồi tiến hành tải nhập lại, sau đó nhấn Continue
  8. Nhấp Import. 
  in Thiết lập tài sản cố định
  Bài viết này có hữu ích không ?