Mục lục bài viết

  Xóa một tài khoản giao dịch

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Xóa một hoặc nhiều giao dịch ở tài khoản ngân hàng trên Xero bằng cách sử dụng lựa chọn Remove & Redo

  Cảnh báo

  Không thể hoàn tác hành động Remove & Redo. Nếu hành động này đã được thực hiện do nhầm lẫn, giao dịch cần được nhập lại

  Bạn cần có tài khoản tiêu chuẩn hoặc cố vấn để xóa giao dịch này

  1. Ở danh mục Accounting, chọn Bank accounts
  2. Nhấp vào tên của tài khoản ngân hàng có giao dịch mà bạn muốn xóa
  3. Chọn vào hộp kiểm bên cạnh giao dịch cần xóa
  4. Nhấp Remove & Redo
  5. Nhấp Yes

  Khi bạn dung chức năng Remove & redo để xóa giao dịch, dòng sao kê ngân hàng mà nó đã đối chiếu sẽ trả về tab đối chiếu ngân hàng. Bạn cần đối chiếu lại dòng sao kê đó.

  Mẹo

  Bạn cũng có thể xóa giao dịch tài khoản từ menu Option trong một giao dịch riêng lẻ. Mở thanh toán, nhấp vào Options, sau đó chọn Remove & Redo

  Bài viết này có hữu ích không ?