Mục lục bài viết

  Xem các đợt thanh toán bằng Pay Run

  View a pay run using Pay Run

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Xem các đợt thanh toán và kiểm tra tình trạng của chúng
  • Sử dụng biểu đồ thanh để xem các đợt thanh toán gần đây nhất hoặc trạng thái liên quan đến các đợt thanh toán
  • Xem chi tiết đợt thanh toán bao gồm thời gian và ngày trả lương, số lượng nhân viên, tổng tiền thanh toán và trạng thái thanh toán
  1. Trong menu Business, chọn Pay run
  2. Sử dụng biểu đồ thanh để xem các đợt thanh toán gần đây nhất
  3. (Tùy chọn) Nhấp vào bất kỳ thanh nào trong biểu đồ để đi đến tab Purchases để kiểm tra trạng thái thanh toán liên quan đến đợt thanh toán
  4. Xem các chi tiết cơ bản về đợt trả tiền riêng biệt trong trong bảng bên dưới biểu đồ bao gồm:
   • Thời gian và ngày thanh toán
   • Số lượng nhân viên có trong đợt thanh toán
   • Tổng tiền thanh toán
   • Trạng thái thanh toán
  5. Nhấp vào bất kỳ kỳ trả lương nào để xem chi tiết về kỳ trả lương đó.
  in Chi trả lương & thuế
  Bài viết này có hữu ích không ?

  Related Articles