Mục lục bài viết

  Xem chi tiết đối chiếu ngân hàng

  Baì viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Xem chi tiết dòng sao kê ngân hàng đã được đối chiếu và giao dịch đối ứng
  1. Ở menu Accouting, chọn Bank accounts.
  2. Đối với tài khoản mà bạn muốn xem chi tiết đối chiếu, nhấp vào Manage Account, sau đó chọn Bank Statement.
  3.  Nhấp vào dòng sao kê ngân hàng đã được đối chiếu để xem chi tiết đối chiếu.

  Image showing a reconciled bank statement line being selected

  Khi bạn nhấp vào bảng sao kê ngân hàng, bạn sẽ thấy dòng sao kê ở bên trái và giao dịch liên quan ở bên phải. Nếu cần xem chi tiết giao dịch hãy nhấp vào nó

  Mẹo

  Nếu dòng sao kê đã được đối chiếu bao gồm nhiều giao dịch, bạn có thể mở mỗi giao dịch trong mỗi tab khác nhau.

  Image of the reconciled transaction details screen

  Bài viết này có hữu ích không ?