Mục lục bài viết

  Vai trò và quyền của người dùng trong Xero Projects

  Bài viết này dành cho các doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • So sánh các vai trò và quyền của người dùng khác nhau trong Xero Projects và xem những điều này ảnh hưởng như thế nào đến những gì người dùng có thể làm trong dự án.

  Giới thiệu về vai trò người dùng của các dự án

  • Trước khi bạn có thể cấp cho một dự án người dùng quyền truy cập vào Xero Projects, tổ chức của bạn phải có đăng ký Xero Projects.
  • Vai trò người dùng của dự án độc lập với vai trò người dùng Xero và chỉ áp dụng cho các Dự án Xero. 

  Projects admin

  Một người dùng quản trị dự án có toàn quyền truy cập vào Xero Projects. Họ có thể:

  • Tạo, xem và thay đổi các dự án, nhiệm vụ và chi phí
  • Tạo, xem và thay đổi các mục thời gian cho chính họ và những người dùng khác
  • Xem thông tin tài chính, chẳng hạn như ước tính dự án, tổng số tiền đã lập hóa đơn và chưa lập hóa đơn, chi phí thời gian và chi phí cũng như nhiệm vụ tỷ lệ phí và tổng số
  • Xem và thay đổi tỷ lệ chi trả nhân viên
  • Xem, chạy và xuất báo cáo dự án, bao gồm bảng báo cáo Lợi nhuận

  Người dùng có thể tạo hóa đơn và báo giá trong Xero Projects nếu họ có quyền tạo hóa đơn trong Xero, trừ khi họ chỉ có quyền lập hóa đơn nháp.

  Projects standard

  Một người dùng tiêu chuẩn của dự án gần như có cùng quyền truy cập vào Xero Projects với tư cách là người dùng quản trị dự án. Quyền truy cập bao gồm tài chính dự án và mục thời gian cho chính họ và những người dùng khác. 

  Tuy nhiên, người dùng tiêu chuẩn của dự án không thể xem hoặc sửa đổi tỷ lệ chi phí nhân viên, truy cập bảng báo cáo lợi nhuận hoặc xem bất kỳ thông tin nào liên quan đến chi phí trong báo cáo dự án. 

  Projects limited

  Với vai trò người dùng hạn chế của dự án, người dùng có thể xem các dự án và nhiệm vụ nhưng không thể thực hiện thay đổi đối với chúng. Người dùng có thể xem, thêm và thay đổi các mục thời gian của riêng mình.

  Họ không thể truy cập báo cáo dự án hoặc tạo hóa đơn hoặc báo giá trong Dự án Xero, ngay cả khi họ có quyền làm như vậy trong Xero.

  Thay đổi quyền truy cập của người dùng vào Xero Projects

  Nếu bạn có quyền quản lý người dùng, bạn có thể thay đổi quyền truy cập Xero Projects cho người dùng mà bạn đã mời vào tổ chức của mình.

  1. Bấm vào tên tổ chức, sau đó chọn Settings.
  2. Trong General, hãy chọn Users, sau đó bấm vào một người dùng.
  3. Tích ô Projects và chọn cấp độ truy cập cho người dùng.
  4. Nhấp vào Update permissions.

  Để xóa quyền truy cập của người dùng vào Xero Projects, hãy bỏ tích ô Projects. Người dùng không thể xem menu Dự án trong Xero hoặc truy cập các báo cáo dự án.

  in Thiết lập dự án
  Bài viết này có hữu ích không ?