Mục lục bài viết

  Tìm và xóa dòng sao kê trùng lặp

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Dòng sao kê bị trùng lập có thể được tải nhập thông qua nguồn cấp dữ liệu, hoặc tải nhập bằng phương pháp thủ công sao kê ngân hàng vào Xero.
  • Kiểm tra số dư sao kê trên Xero và số dư trên ngân hàng của bạn, chạy Báo cáo Đối chiếu để xác định và xóa dòng trùng lặp.

  Kiểm tra lỗi

  Có hai cách làm nhanh để kiểm tra xem có lỗi với các báo cáo đã tải nhập hay không.

  So sánh với số dư ngân hàng thực tế

  So sánh số dư sao kê trên Xero với số dư thực tế ở ngân hàng. nếu chúng không khớp, có thể đã có dòng trùng khi tải nhập.

  Nếu bạn sử dụng nguồn cấp dữ liệu từ Yodlee, hãy làm mới lại tran trước để đảm bảo số dư được cập nhật

  Kiểm tra các bản sao kê đã nhập 

  Nếu các báo cáo trùng lặp được tải nhập vào Xero, điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của số dư trên sao kê. Để kiểm tra:

  1. Trên danh mục Accouting, chọn Bank accounts.
  2. Trên tài khoản ngân hàng mà bạn muốn kiểm tra, nhấp vào Manage Account, sau đó chọn Bank Statements.
  3. Bên cạnh Showing, nhấp vào Statement lines, sau đó chọn Statements
  4. So sánh ngày bắt đầu và ngày kết thúc của báo cáo đã được tải nhập, để xem có ngày nào bị bỏ qua hay tải nhập hai lần hay không. Nhấp vào Imported Date để xem các dòng sao kê.

  Xác định lỗi và xóa các giao dịch trùng lặp

  Chạy Bank reconciliation Summary report để xác định và xóa những dòng sao kê trùng lặp.

  1. Trên danh mục Accouting, chọn Bank accounts.
  2. Trên tài khoản mà bạn muốn kiểm tra, nhấp vào Manage Account, sau đó chọn Reconcile Report.
  3. Chọn tab Bank Statement
  4. Chọn khoảng thời gian, sau đó nhấp vào Update.
  5. Xem các giao dịch trên sao kê. Nếu bạn phát hiện một dòng báo cáo trùng lặp, hãy nhấp vào ngày trên cột Date import into Xero
  6. Chọn chọn hộp kiểm bên cạnh giao dịch, sau đó nhấp Delete.

  Nếu sao kê ngân hàng đã được tải nhập, bạn có có thể xóa toàn bộ sao kê cùng một lúc.

  Bài viết này có hữu ích không ?

  Related Articles