Mục lục bài viết

  Thuế bán hàng (GTGT) hoạt động như thế nào trên Xero

  How sales tax works in Xero

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Xero chỉ sử dụng một tài khoản thuế và chỉ bao gồm các giao dịch từ tài khoản này trong báo cáo Sales Tax
  • Lựa chọn cách xử lý thuế và thuế suất để xác định đưa các giao dich vào báo cáo Sales Tax như thế nào

  Xử lý thuế bán hàng

  Thuế bán hàng tính toán dựa trên thời điểm và cách thức bạn nhập giao dịch vào Xero và mức thuế suất được chọn cho mỗi dòng

  • Xero sử dụng chỉ một loại thuế bán hàng. Nếu bạn thêm tài khoản thuế bán hàng vào hệ thống tài khoản, bất kỳ tiền thuế nào được chỉ định không được bao gồm trong báo cáo Sales Tax (cả ở báo cáo tóm tắt và báo cáo kiểm tra chi tiết)
  • Phần thuế bán hàng của mỗi giao dịch (hoặc mục hàng trong một giao dịch) trong Xero được xác định bằng thuế suất bạn chọn khi tạo giao dịch – thuế bán hàng (n%) hoặc thuế mua hàng (n%)

  Nếu tổ chức ở Canada hoặc South Africa, Xero cung cấp thuế suất liên quan. Sử dụng chúng để chuyển qua các mã chính xác cho tờ khai GST/HST (Canada) hoặc VAT (South Africa)

  Cơ sở tính thuế

  Bạn cần chọn cơ sở tính thuế để tạo ra số thuế bán hàng. Dựa trên lựa chọn của bạn, báo cáo bao gồm các giao dịch được chọn trong kỳ với nhiều cách khác nhau

  Cảnh báo

  Nếu tổ chức ở Canada, bạn chỉ có thể kết nối với tờ khai GST/HST nếu cơ sở tính thuế được đặt là Cơ sở dồn tích (Accrual Basis)

  Accrual Basis (Cơ sở dồn tích) – Nghiệp vụ Tiền mặt, hóa đơn bán hàng và hóa đơn mua hàng sử dụng ngày được thực hiện hoặc được lập

  • Giao dịch chi tiền và thu tiền sử dụng ngày chúng được thực hiện
  • Hóa dơn bán hàng, hóa đơn mua hàng và phiếu giảm được duyệt sử dụng ngày chúng được tạo
  • Bút toán kế toán được dùng ngày của nghiệp vụ
  • Chi phí yêu cầu hoàn sử dụng ngày yêu cầu, bất kể đã thanh toán hay chưa

  Cash Basis (Cơ sở tiền) – Các khoản thanh toán bằng tiền mặt sử dụng ngày chúng được thanh toán trên Xero:

  • Giao dịch chi tiền và thu tiền sử dụng ngày chúng được thực hiện
  • Hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng hoặc phiếu giảm và chi phí yêu cầu hoàn lại dùng ngày mà được thanh toán
  • Bút toán kế toán sử dụng ngày của nhật ký nếu bạn tick vào ô Show journal on cash basis reports

  Nếu Tax Basis được đặt là None trong cài đặt tài chính:

  • Thuế suất cho giao dịch nhập mặc định Tax Exempt (0%)
  • Cài đặt tài khoản mặc định cho thuế trong hệ thông tài khoản là Tax Exempt (0%)

  Thuế suất và các thành phần

  Thiết lập nhiều mức và thành phần mà bạn cần để ghi lại thuế bán hàng cho giao dịch của bạn. Tạo chúng khi bạn cần để phù hợp với yêu cầu về báo cáo thuế ở quy định ở địa phương

  Hay yêu cầu lời khuyên từ kế toán hoặc thủ quỹ nếu bạn không chắc chắn về thuế suất mình sử dụng

  Tùy chỉnh mức thuế suất

  Xero cung cấp mức thuế cơ bản mặc định – tất cả được đặt thành 0%. Bạn có thể chỉnh sửa mặc định hoặc tạo của riêng mình. Nếu bạn áp dụng tỉ lệ cho các tài khoản trong hệ thống các tài khoản, chúng tự động được sử dụng bất cứ khi nào bạn chọn tài khoản đó trong một giao dịch

  Các mục thuế suất

  Bạn có thể chọn tổng tiền giao dịch có bao gồm thuế bán hàng hay không, cách tính và thuế suất áp dụng cho từng mục hàng

  Image showing tax exclusive transaction.

  • Các tùy chọn xử lý thuế cho giao dịch là No TaxTax Inclusive hoặc Tax Exclusive. Chọn một tùy chọn cho Amount are trên hóa đơn bán hàng và hóa đơn mua hàng hoặc ô Checkbox trên giao dịch ngân hàng và nhật ký. Việc này giúp kiểm soát thuế bán hàng dựa trên tỷ lệ được sử dụng cho mỗi dòng.
  • Thuế suất được chọn cho mỗi dòng là tỷ lệ phần trăm thực tế được sử dụng cho mỗi dòng. Tổng giao dịch hiển thị tổng số thuế của từng mục được bao gồm trong số tổng hoặc bị loại trừ và được thêm vào tùy thuộc vào cách xử lý thuế được chọn.
  • Thuế suất được chọn cho mỗi dòng sẽ mặc định là thuế suất đặt cho tài khoản, trừ khi bạn đã đặt mức cụ thể cho khách hàng hoặc nhà cung cấp. Bạn có thể thay đổi mức thuế suất khác cho giao dịch nếu cần thiết
  • Xero tính toán thuế suất cho nhiều hơn một thành phần bằng cách tính tổng tất cả và áp dụng mức thuế suất cho từng dòng. Mỗi thành phần được hiển thị trong tổng thuế sau khi hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn mua hàng được duyệt và in ở dạng PDF. Tìm hiểu thêm về các thành phần và tỉ lệ khi tạo thuế suất

  Những mặt hàng không chịu thuế

  • Nếu bạn không muốn thuế bán hàng được bao gồm trong tất cả các giao dịch, bạn cần sử dụng No Tax. Hãy chọn Amounts are trên các hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn mua hàng mỗi khi tạo giao dịch hoặc xóa hộp kiểm Include tax trên sổ nhật ký giao dịch ngân hàng hoặc sổ nhật ký.
  • Tùy chọn No Tax khác với dòng mặt hàng hoặc giao dịch mà đơn giản không bao gồm thuế bán hàng (nghĩa là một dòng hoặc giao dịch có thuế suất 0%). Nếu giao dịch của bạn được đặt thành Không có thuế, Xero xác định rằng bạn không muốn giao dịch này được bao gồm trong báo cáo thuế bán hàng và do đó, cột hoặc trường thuế suất sẽ không thể chỉnh sửa được và giao dịch sẽ được giữ tách biệt với giao dịch đã phát sinh thuế bán hàng ( kể cả những nơi mà tỷ lệ là 0%).
  • Nếu ý bạn muốn giao dịch được lên báo cáo nhưng không chịu thuế bán hàng (có nghĩa là thuế suất 0%) thì bạn nên xử lý là Tax Inclusive hoặc Tax Exclusive và chọn mức thuế phù hợp – một trong các mức thuế bạn đã đặt là 0%, ví dụ ‘Tax Free’ or ‘Zero Rated’.
  • There is a default rate for transactions that you want to be exempt from sales tax. Line items that use this rate, along with transactions that have amounts set to No Tax, will be grouped together on the Sales Tax Audit report if you need a total for transactions that were exempt from sales tax.
  • Có loại Thuế suất mặc định cho giao dịch mà bạn muốn trừ ra khỏi thuế bán hàng. Các dòng sử dụng thuế suất này, cùng với các giao dịch có số tiền được đặt thành No Tax, sẽ được nhóm chung lại trên báo cáo Sales Tax Audit nếu bạn cần tổng số tiền cho các giao dịch là không chịu thuế.
  in Các mức thuế suất
  Bài viết này có hữu ích không ?

  Related Articles