Mục lục bài viết

  Tạo ngân sách

  Create a budget

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng Xero

  Tổng quan

  • Sử dụng trang tính Budget Manager để thiết lập ngân sách trong Xero
  • Bạn chỉ có thể có một ngân sách tổng thể cho toàn tổ chức nhưng bạn có thể tạo thêm ngân sách nhỏ
  • Bạn cần tài khoản có vai trò Adviser hoặc Standard để tạo ngân sách.

  Thiết lập ngân sách tổng thể

  1. Trong menu Accounting, chọn Reports
  2. Phía dưới Financial, nhấp vào Budget Manager
  3. Chọn ngày bắt đầu
  4. Để so sánh với thực tế, hãy thiết lập thời gian mà bạn muốn xem (3,6,12 tháng). Chọn ‘None’ nếu bạn không muốn xem thực tế.
  5. Chọn kỳ bạn muốn lập ngân sách. Bạn có thể chọn 3, 6, 12 hoặc 24 tháng.
  6. Nhấp vào Update để lọc ngân sách theo cách đã chọn.
  7. Nhập số tiền được lập ngân sách vào từng trường tài khoản. Sử dụng công thức đơn giản để điền vào các tháng bằng các mũi tên màu xanh lá
  8. Nhấp vào Save để giữ các thay đổi.

  Budget Manager fields.

  Nhập số tiền được lập ngân sách

  Bạn có thể điền vào các dòng bằng công thức đơn giản. Nhấp vào nơi mà bạn muốn đặt công thức, sau đó nhấp vào mũi tên màu xanh để bắt đầu.

  Click the arrow to apply a formula to fill other rows.

  Chọn:

  • Apply fixed amount to each month để điền vào các hộp với cùng một số tiền
  • Adjust by amount each month để tăng số tiền cho mỗi tháng
  • Adjust by amount each month để tăng phần trăm nhất định cho mỗi tháng.

  Nhấp vào Apply để cập nhật trang tính.

  Để áp dụng công thức cho tất cả các tài khoản, nhấp vào mũi tên màu xanh kế bên tiêu đề. Từ đây, bạn có thể có các tùy chọn công thức giống như trước, bây giờ bạn có thể áp dụng cho toàn bộ trang tính. Ngoài ra bạn có thể xóa tất cả các tháng từ thời điểm đó.

  Other columns in that row are filled with the same number.

  Nhấp vào Apply để cập nhật vào trang tính.

  Nếu bạn nhập số thập phân vào Budget Manager, chúng sẽ được làm tròn:

  • Up làm tròn lên đồng đơn vị nhất nếu từ 50 cents trở lên
  • Down làm tròn xuống đồng đơn vị gần nhất nếu dưới 50 cents

  Thiết lập ngân sách mới có hoặc không có Mã phân tích

  You can use the Budget Manager worksheet to set up a budget for each of your tracking categories. You can also follow these steps to create new budgets without tracking.

  Bạn có thể sử dụng trang tính Budget Manager để thiết lập ngân sách cho mỗi Mã phân tích. Bạn cũng có thể thực hiện theo các bước sau đây để tạo mới ngân sách không có Mã phân tích.

  1. Trong menu Accounting, chọn Reports
  2. Phía dưới Financial, nhấp vào Budget Manager
  3. Phía dưới Select Budget, nhấp vào Add new budget. 
  4. Đặt tên cho ngân sách, sau đó chọn danh mục Mã phân tích (hoặc nhấn vào Do Not Filter nếu chọn)
  5. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc
  6. Để so sánh với thực tế, hãy đặt thời gian mà bạn muốn xem (3,6 hoặc 12 tháng)
  7. Nhấp vào Update để lọc ngân sách
  8. Nhập số tiền trên mỗi trường tài khoản. Sử dụng công thức đơn giản để điền vào các tháng bằng mũi tên màu xanh.
  9. Nhấp Save để lưu các thay đổi

  Tạo ngân sách mới dựa trên ngân sách có sẵn

  Bạn không thể sao chép ngân sách tổng thể, bạn chỉ có thể sao chép ngân sách bổ sung mà bạn đã thiết lập

  1. Trong menu Accounting, chọn Reports
  2. Phía dưới Financial, nhấp vào Budget Manager
  3. Phía dưới Select Budget, hãy chọn ngân sách mà bạn muốn sao chép
  4. Nhấn Edit. 
  5. Nhấp vào Save, sau đó chọn Save as Copy
   Image showing Save as Copy dropdown for budgets.
  6. Nhấp Save
  in Ngân sách
  Bài viết này có hữu ích không ?

  Related Articles