Mục lục bài viết

  Nguyên tắc & Lưu ý

  • Các hóa đơn Xero được nhập ở phần Invoice, sau khi đã được Approved sẽ được chuyển dữ liệu sang eHoadon để phát hành, định kỳ 10 phút/lần
  • Trước khi Approved hóa đơn, thông tin Contact của khách hàng cần đảm bảo đã nhập đủ các thông tin yêu cầu để xuất hóa đơn
  • Hóa đơn sau khi Approved và chuyển sang eHoadon thì việc chỉnh sửa không được cập nhật lại nữa
  • Trường hợp có lỗi khi chuyển dữ liệu giữa Xero và eHoadon sẽ được ghi vào trường Reference của Invoice trên Xero, sau khi xử lý lỗi thực hiện mở Edit Invoice và nhấn Save thì Invoice sẽ được chuyển lại qua eHoadon một lần nữa

  Thao tác sử dụng

  Bước 1: Ở mục Contact details, nhập thông tin Contact để xuất hóa đơn (lưu ý đây là thông tin bên Mua trên hóa đơn cần nhập dữ liệu chính xác)

  Mục 1 (bắt buộc): Tên Bên Mua

  Mục 2: Tên Người mua hàng

  Mục 3: Email khách (dùng để gửi email hóa đơn), nếu có nhiều email khách thì Nhấn Add another person và điền thêm email

  Mục 4 (bắt buộc): Ở mục Address bao gồm 2 trường Billing address và Delivery address được hiểu là Địa chỉ bên mua (Thông tin địa chỉ lấy ở Trường Billing Address), nếu chưa lưu địa chỉ thì Nhấn vào Enter address manually

  Nhập thông tin địa chỉ bên mua và nhấn Add để tiến hành lưu địa chỉ (có thể lựa chọn Use as delivery address để tự động nhập địa chỉ của trường Billing address cho trường Delivery address)

  Ở mục Financial details bao gồm:

  Mục 5: Thông tin TK ngân hàng bên mua (có thể bỏ trống)

  Mục 6 (bắt buộc): Mã số thuế (lưu ý nhập đúng định dạng MST: 10 số hoặc 14 số: VD: 0314518949 hoặc 0314518949-001)

  Bước 2: Nhập thông tin Invoice, kiểm tra thông tin và Approved

  • Đối với mẫu hóa đơn có 1 thuế suất tổng, lưu ý chỉ chọn 1 loại thuế suất cho tất cả các dòng
  • Đối với mẫu hóa đơn không có chiết khấu, lưu ý không nhập chiết khấu trên hóa đơn

  Bước 3: Kiểm tra thông tin hóa đơn trên hệ thống eHoadon, ký phát hành

  • Trên hệ thống eHoadon sẽ có tham chiếu đến số Invoice của Xero
  • Các thông tin sai sót sau khi chuyển dữ liệu cần điều chỉnh ở cả 2 hệ thống (dữ liệu sẽ không chuyển lại)
  • Thông tin hóa đơn đã chính xác ký và thực hiện theo quy trình gửi cho khách hàng từ eHoadon
  • Nếu >10 phút nhưng hóa đơn Approved không được kết chuyển vui lòng liên hệ DIGITA để kiểm tra và hỗ trợ xử lý lỗi
  in Lập và gửi hóa đơn
  Bài viết này có hữu ích không ?

  Related Articles