Mục lục bài viết

  Điều chỉnh tiền thuế trên giao dịch chưa thanh toán

  Adjust the tax amount on unpaid transactions

  Bài viết dành cho doanh nghiệp nhỏ dùng Xero

  Tổng quan

  • Bạn có thể chỉnh sửa tiền thuế trên hóa đơn bán hàng và hóa đơn mua hàng chưa thanh toán, credit notes, khoản trả trước, khoản chi hoặc thu tiền và bút toán kế toán
  • Để thực hiện điều chỉnh, nhập chính xác số tiền vào cột Tax Amount
  • Trên báo cáo Sales Tax Summary, số tổng cộng bao gồm các điều chỉnh đã thực hiện

  Giới thiệu về việc điều chỉnh thuế trên các giao dịch

  Điều chỉnh tiền thuế của giao dịch khi số tiền cần cao hơn hoặc thấp hơn số tiền được tính toán tự động. Xero tính toán tiền thuế từng dòng một, vì vậy bạn cần thực hiện điều chỉnh để khớp với số thuế được tính trên tổng các giao dịch

  Các giao dịch mà bạn có thể điều chỉnh thuế:

  • Hóa đơn bán hàng và hóa đơn mua hàng (Invoices and bills)
  • Phiếu giảm và thanh toán trước (Credit notes and prepayments)
  • Giao dịch chi tiền hoặc thu tiền (Spend and receive money transactions)
  • Bút toán kế toán (Manual journals)

  Bạn có thể điều chỉnh tiền thuế trên giao dịch mới và bất kỳ giao dịch hiện có mà chưa áp dụng bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc phân bổ nào

  Nếu nhập tiền thuế 0.00 cho hóa đơn bán hàng hoặc háo đơn mua hàng, bạn không thể duyệt giao dịch trừ khi bạn cũng chọn thuế suất bằng 0

  Thực hiện điều chỉnh thuế

  1. Trong giao dịch, đặt Amounts are thànhTax Exclusive
  2. Nhấp vào dấu cộng trên cột Tax Rate để mở cột Tax Amount 

  Image showing the plus icon on the Tax Rate column.

  Mở cột Tax Amount trên một giao dịch sẽ hiển thị cột trên bất kỳ giao dịch Tax Exclusive mà người dùng đã tạo

  3. Nhập số tiền chưa có thuế vào cột Tax Amount. Xero thêm một dòng phía trên tổng giao dịch để hiển thị số tiền điều chỉnh

  Image showing tax adjustment amounts.

  4. Lưu giao dịch

  Chỉ só tiền trên cột Tax Amount hiển thị trên bản PDF hoặc hóa đơn trực tuyến hoặc phiếu giảm. Số tiền mà bạn đã điều chỉnh sẽ không được hiển thị

  Làm thế nào để điều chỉnh thuế đã dược bao gồm trong báo cáo thuế bán hàng

  Trên báo cáo Sales Tax Summary tất cả thuế bán hàng bao gồm cả những khoản điều chỉnh thuế mà bạn đã thực hiện. Chúng không được hiển thị riêng biệt

  In the Sales Tax Audit report each adjusted sales tax amount appears in a separate Adjusted section for the rate:

  Trong báo cáo Sales Tax Audit report mỗi điều chỉnh sẽ xuất hiện trong Adjustment riêng biệt cho mức:

  Image showing tax on the Audit Report with Adjusted in tax rate name.

  • New invoicing (Chức năng hóa đơn mới)
   Điều chỉnh thuế trong lập hóa đơn mới hơi khác với lập hóa đơn theo cách cổ điển và các giao dịch khác. Bạn sẽ cần cho phép điều chỉnh thủ công để Xero ghi nhớ tuỳ chọn của bạn
   1. Tạo hóa đơn, nhấp vào Subtotal incl. tax và chọn Excluding
   2. Nếu đây là lần đầu tiên thực hiện điều chỉnh thủ công thuế trong hóa đơn mới, bạn cần nhấp vào biểu tượng Menu icon button with dropdown., chọn Change invoice fields và chọn Tax amounts để cho phép điều chỉnh thuế thủ công
   3. Nhấp vào dòng thuế mà bạn muốn chỉnh sửa
    Change tax amount by clicking on tax amount of item.
   4. Nhập số tiền thuế điều chỉnh vào cột Tax Amount. Xero bổ sung thêm dòng trên cùng để hiển thị điều chỉnh.
   5. Khi bạn kết thúc điều chỉnh, hãy duyệt và gửi cho khách hàng

   Trong báo cáo bán hàng các khoản định chỉnh thuế hiển thị như như thế nào?

   Trên báo cáo Sales Tax Summary tất cả tiền bán hàng bao gồm cả điều chỉnh thuế đã thực hiện. Chúng không được hiển thị riêng biệt.

   Trong báo cáo Sales Tax Audit mỗi điều chỉnh thuế bán hàng sẽ hiển thị ở một phần điều chỉnh riêng biệt cho mức:

   Image showing tax on the Audit Report with Adjusted in tax rate name.

  Bài viết này có hữu ích không ?

  Related Articles